St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 53 - Omdanning av Luftfartsverket til AS

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 53: Om omdanning av Luftfartsverket til AS

Vil EU-kommisjonens direktivforslag om lufthavnavgifter få konsekvenser for den norske modellen med kryssubsidiering mellom lufthavnene?

Vil omdanning av Luftfartsverket til AS gjøre det vanskeligere med fortsatt kryssubsidiering i framtida, dersom direktivforslaget blir vedtatt.

Svar:

EU-kommisjonen har flere ganger lagt fram direktivforslag om lufthavnavgifter. Det siste forslaget ble lagt fram i 1998, men er fortsatt ikke vedtatt. Departementet er imidlertid kjent med at Kommisjonen vil ta opp igjen denne saken neste år.

Kostnadsrelatering, sammen med åpenhet og ikke-diskriminering er noen av prinsippene i direktivforslaget. Slik departementet ser det, avskjæres ikke muligheten for overføringer fra lønnsomme lufthavner til regionale lufthavner. Spørsmålet om kostnadsrelatering av lufthavnavgiftene i forhold til den enkelte lufthavn, er imidlertid noe det er stor uenighet om mellom EUs medlemsland, og er noe av årsaken til at saken gjentatte ganger har stoppet opp.

Omdanningen av Luftfartsverket til aksjeselskap vil etter departementets vurdering ikke ha betydning for konsekvensene av et eventuelt direktiv på dette området.

(03.12.02)

Til toppen