St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 58 - Rv 7 over Hardangervidda

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 58: Vegformål – rv 7 over Hardangervidda

Det skal være utarbeidd en rapport fra NINA NIKU for Vegdirektoratet vedr. kriterier for midlertidig stenging og gjenåpning av rv 7 over Hardangervidda (prosjekt nr. 40252).

Det bes om å få oversendt et eksemplar av rapporten, og/eller en orientering om status for nevnte rapport.

Svar:

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2002 – 2003) har Direktoratet for naturforvaltning og Vegdirektoratet fått i oppdrag å finne fram til kriterier for midlertidig stenging av rv 7 over Hardangervidda, dersom det skulle oppstå en konkret situasjon hvor vegens barriereeffekt blir alvorlig for villreinen. Vegdirektoratet har inngått kontrakt med NINA-NIKU om bistand til å utarbeide ”Kriterier for midlertidig stenging og gjenåpning av rv 7 over Hardangervidda”. Dette arbeidet danner grunnlaget for samarbeidet med Direktoratet for Naturforvaltning for å komme fram til et omforent opplegg for midlertidig stenging av rv 7.

NINA-NIKU la fram et utkast til rapport sommeren 2002. Utkastet inneholder ingen konklusjon, og har en foreløpig karakter. Det er planlagt et møte før årsskiftet mellom Direktoratet for naturforvaltning, NINA-NIKU og Vegdirektoratet for å diskutere sluttføring av rapporten. NINA-NIKU vil deretter ferdigstille endelig rapport som vil være offentlig så snart den foreligger.

Utkastet til rapport har vært unntatt offentlighet. Det er en vanlig framgangsmåte for saker som er under arbeid. Samferdselsdepartementet har likevel etter samråd med Vegdirektoratet kommet fram til at utkastet kan offentliggjøres. Kopi oversendes vedlagt.

(06.12.02)

Til toppen