St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 59 - GSM-R utbyggingen og TETRA-prosjektet

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 59: Vedr: GSM-R utbyggingen og TETRA-prosjektet

I St.prp. nr. 1 (2002-2003) under kap. 1354 Statens jernbanetilsyn henvises det til at Jernbaneverket og TETRA-prosjektet skal avgi en oppsummeringsrapport i løpet av høsten.

Det er ønskelig å få denne rapporten oversendt så snart som mulig.

Svar:

Vedlagt følger rapport fra Jernbaneverket og TETRA-prosjektet vedr. samordnet utbygging av GSM-R og TETRA. Det understrekes at rapporten er foreløpig og i hovedsak behandler mandatet for utredning av mulighetene for å realisere synergieffektene ved en samordnet utbygging av GSM-R og TETRA.

(03.12.02)

Til toppen