St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 6 - Godsterminal i Ganddal, Rogaland

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 6: Jernbaneformål – Godsterminal i Ganddal, Rogaland

Det kan visast til tidlegare behandling i Stortinget om godsterminalen i Ganddal. I forslag til statsbudsjett for 2003 er ikkje prosjektet omtala.

– Kva framdrift legg departementet opp til i samband med bygging av godsterminal i Ganddal?

Svar:

Departementet har ikkje i forslaget til statsbudsjett for 2003 funne rom for å prioritere igangsetting av prosjektet Ganddal godsterminal. Vi vil derfor måtte komme tilbake til utbygginga av dette prosjektet i seinare budsjettframlegg overfor Stortinget.

I St.prp. nr. 1 (2002-2003), kap. 3.4 Alternativ finansiering av infrastruktur, heiter det mellom anna på side 22:

”…Samferdselsdepartementet vil også vurdere bruk av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) for utbygging av viktige jernbanestrekninger, og vil komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte”

Ganddal godsterminal er eit av fleire prosjekt som kan vere aktuelle for slik alternativ finansiering, ev. i samband med dobbeltsporprosjektet Sandnes – Stavanger. Departementet vil i så fall komme tilbake til Stortinget med forslag om dette.

(29.10.02)

Til toppen