St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 7 - Jernbaneformål - Utbygging av GSM-R

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 7: Jernbaneformål – Utbygging av GSM-R

Innebærer opplegget presentert i proposisjonen en betydelig utsettelse av GSM-R?

Hvilket tidsperspektiv har departementet når det gjelder å få på plass selve systemet?

Svar:

Det vises til omtale av saken i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003). Samferdselsdepartementets hovedanliggende i denne saken er at det er nødvendig med et klarere skille mellom BaneTeles mer kommersielle virksomhet innen telekommunikasjon og Jernbaneverkets behov for sikkerhetskommunikasjon, av hensyn til sikker og effektiv drift av jernbanen. Som det framgår av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003) legger Samferdselsdepartementet opp til at statens eierskap i BaneTele AS flyttes over til Nærings- og handelsdepartementet og at oppdrag om utbygging og drift av GSM-R legges ut på offentlig anbud. Det vil sikre en åpen og ryddig prosess og sikre at staten får utbyggingen til lavest mulig kostnad. I den forbindelse vil også finansieringen av GSM-R bli nærmere avklart. De tiltak som er presentert i St.prp. nr. 1 (2002-2003), som en omprioritering av 50 mill. kr innenfor Jernbaneverkets budsjett for 2002, er tiltak som vil ha en selvstendig nytte for jernbanen og er nødvendig for å ha mulighet for å bygge ut GSM-R langs Nordlandsbanen. Omdisponeringen i 2002 binder ikke opp GSM-R-prosjektet ift. evt. oppstart og framdrift.

Samferdselsdepartementet ser i hovedsak på GSM-R prosjektet som et tiltak for å øke sikkerheten på jernbanen. GSM-R vil også være en tilpasning til framtidige forpliktelser om interoperabilitet på de europeiske jernbanenettene. Videre vil GSM-R kunne ha betydning for en framtidig innføring av anbudskonkurranse om sporet, i den grad anbydere forventes å stille med eget materiell.

Som opplyst i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003) vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til Stortinget med mer konkrete planer for utbygging av GSM-R når det foreligger en nærmere avklaring med hensyn til organisering og finansiering av prosjektet. Samferdselsdepartementet legger vekt på å holde høyest mulig tempo i saken. På kort sikt er det viktig å få på plass en kvalitetssikring av kostnadsgrunnlaget og styringsdokumentasjonen for GSM-R-prosjektet. Dette arbeidet har Samferdselsdepartementet allerede satt i gang. Samferdselsdepartementet legger vekt på en rask gjennomføring av tiltak som tilfredsstiller Jernbanetilsynets krav om togkommunikasjon på de strekninger som i dag ikke har dette. Dette vil bli søkt imøtekommet med kommersielle radio-/mobiltelefoniløsninger i påvente av den kommende utbygging av GSM-R.

(30.10.02)

Til toppen