St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 8 - Oppfølging av NTP

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 8: Oppfølging Nasjonal transportplan 2002-2005 (NTP)

i) Har samferdselsministeren planer om å gjennomføre NTP 2002-2005, dvs. ta igjen etterslepet de siste to årene?

ii) Hvilke prosjekter vil få en senere ferdigstillelse som følge av budsjettforslaget?

iii) Hvilke prosjekter vil ikke bli startet opp som planlagt?

Svar:

Det ble i Nasjonal transportplan, jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000) lagt til grunn en statlig planramme på om lag 66 mrd. 2000-kr i perioden 2002-2005. På bakgrunn av Stortingets behandling av meldingen ble den økonomiske rammen, som de etatsvise handlingsprogrammene ble utarbeidet innenfor, økt med 9 mrd. 2000-kr i perioden 2002-2011. Oppfølgingen av handlingsprogrammene til Nasjonal transportplan ligger for Statens vegvesen på 47,1 pst. og for Jernbaneverket på 43,5 pst., jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003), side 59 og side 116.

Oppfølgingen av planrammen, herunder det etterslep som er oppstått, må tilpasses helheten i de årlige budsjettopplegg. Det er også i samsvar med de føringer som er gitt i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, jf. kap. 13.1.2 i St.meld. nr. 46.

Samferdselsdepartementet vil påpeke at i en slik situasjon med avvik mellom budsjett og plan, er Nasjonal transportplan med tilhørende handlingsprogammer et viktig styringsverktøy for å få en mest mulig effektiv bruk av de ressurser som stilles til rådighet. Dette gjelder enten Stortinget ved budsjettbehandlingen øker eller reduserer de økonomiske midlene sett i forhold til de veiledende økonomiske rammene som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan.

Jernbaneverket

Nedenfor følger en oversikt over prosjekter som med bevilgningene for 2002 og budsjettforslaget for 2003 ikke vil være startet opp pr. 1. januar 2004, slik som forutsatt i handlingsprogrammet.

  • Barkåker-Tønsberg
  • Godsterminal Ganddal

Det er grunn til å regne med at utsatt anleggsstart for ovennevnte prosjekter også vil føre til senere ferdigstillelse enn forutsatt i handlingsprogrammet.

I tillegg er prosjektet Ski stasjon tilsvarende forsinket i forhold til prioriteringene i Nasjonal transportplan 2002-2011.

Statens vegvesen

Nedenfor følger en oversikt over prosjekter som med bevilgningene for 2002 og budsjettforslaget for 2003 ikke vil være startet opp pr. 1. januar 2004, slik som forutsatt i handlingsprogrammet. Prosjekter der utsettelsen i hovedsak skyldes andre forhold enn lavere statlige bevilgninger (for eksempel manglende planavklaring, manglende avklaring av kostnadsoverslag, finansieringsopplegg etc.), er skrevet i kursiv og merket med stjerne (*)>.

Stamvegnettet:

Rute 4

Ev 10 Lofotens fastlandsforbindelse (*)

Rute 6:

Ev 18 Nygårdskrysset

Rute 8

Ev 39 Sørås – Hop

Ev 39 Tjensvollkrysset

Ev 39 Drangsdalen forbikjøringsfelt

Rute 9

Ev 39 Vågsbotn-Haukås

Ev 39 Romarheim bru – Nipetjørn

Rv 5 Kjøsnes – Skei

Rute 10:

Ev 39 Betna

Ev 39 Renndalen – Staurset

Rute 11:

Ev 134 Liasletta – Ersland

Ev 134 Tuvenkrysset

Rute 12:

Ev 16 Wøyen – Bjørum (*)

Rute 13:

Rv 15 Sørem – Sundbrua (Vågåmo)

Rute 14:

Ev 136 Tøssesvingen

Ev 136 Horgheimseidet – Sogge bru

Rute 15:

Rv 2 Kløfta – Nybakk (*)

Rute 16:

Rv 3 Elverum – Sør-Trøndelag grense

Fylkesfordelt ramme:

Vestfold:

Rv 311 Ringveg øst – vest (*)

Aust-Agder:

Rv 42 Blakstad bru

Rogaland:

Rv 44 Stangeland - Skjæveland (*)

Hordaland:

Rv 544 Halsnøysambandet (*)

Sogn og Fjordane:

Rv 5 Storebru – Knapstad

Rv 620 Kjødepollen

Nordland:

Rv 808 Finneidfjord – Hemnesberget

Rv 813 Beiarfjellet

Finnmark:

Rv 888 Torskefjelldalen - Reinoksevann

Det er grunn til å regne med at utsatt anleggsstart for ovennevnte prosjekter også vil føre til senere ferdigstillelse enn forutsatt i handlingsprogrammet.

Som følge av store bindinger innenfor fylkesfordelt ramme til Møre og Romsdal i 2004, er det forutsatt at planlagt oppstart på rv 653 Eiksundsambandet med bompenger utsettes til sent i 2003 eller 2004. Samferdselsdepartementet er i utgangspunktet innstilt på anleggsstart i 2003, og vil komme tilbake til dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Samferdselsdepartementet vil avslutningsvis bemerke at jernbane- og vegprosjekt som ikke er startet opp i løpet av perioden 2002-2005, vil måtte vurderes på nytt ved revisjonen av Nasjonal transportplan.

(04.11.02)

Til toppen