St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 9 - Bompenger

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 9: Vegformål – Disponering av bompenger i 2001

Av proposisjonen går det fram at trafikantene betalte 2 680 mill. kroner i bompenger i 2001, og videre at 1 638 mill. kroner ble stilt til rådighet fra bompengeselskapene til bygging av riksveger.

- Hvordan ble det resterende beløpet nyttet?

Svar:

De oppgitte beløpene er ikke sammenlignbare. Innbetalingene fra trafikantene det enkelte året, benyttes til renteutgifter på lån, nedbetaling av gjeld for allerede fullførte prosjekter (etterskuddsinnkreving), finansiering av pågående utbygging (parallellinnkreving) og dekning av bompengeselskapenes årlige drifts- og administrasjonsutgifter. I tillegg kommer forhåndsinnkrevde midler. Midlene som stilles til disposisjon for bygging det enkelte år, omfatter det beløpet som bompengeselskapene stiller til disposisjon fra forhånds- og parallellinnkrevde bompenger. I tillegg kommer det beløpet som stilles til disposisjon gjennom låneopptak.

Vegdirektoratets gjennomgang av bompengeselskapenes regnskaper for 2001 vil først foreligge i slutten av november. Det er derfor ikke mulig i dag å gi en oversikt over fordelingen av trafikantinnbetalingene for 2001. Erfaringstall fra tidligere år, indikerer imidlertid at om lag 10 pst. av midlene vil gå til å dekke bompengeselskapenes drifts- og administrasjonsutgifter. Om lag 90 pst. av midlene vil følgelig gå til å finansiere gjennomført, pågående eller framtidig utbygging samt renteutgifter knyttet til lånefinansiert utbygging.

(04.11.02)

Til toppen