Styrket samferdselsbudsjett: Kollektivsatsing i storbyene, bedre trafikksikkerhet og distriktsprofil for veg- og lufttransport

- Forslaget til samferdselsbudsjett for 2003 betyr en vesentlig økt satsing på kollektivtransporten på veg og bane i de største byområdene, blant annet ved å satse på nytt materiell, flere kollektivfelt, terminaler, holdeplasser og lyskryssprioritering. Distriktenes behov for god og sikker transport er blant annet ivaretatt gjennom økt satsing på rassikring, legging av fast dekke på alle riksveger og kraftig økte overføringer til de regionale lufthavnene. I tillegg prioriteres trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veg og jernbane og rasjonell framdrift av igangsatte prosjekter, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. (03.10.02)

Statsbudsjettet 2003

På denne siden vil du finne dokumenter knyttet til statsbudsjettet for 2003: Forslag til og revisjoner av budsjettet, innstillinger til Stortinget, pressemeldinger og annen nyttig informasjon om budsjettarbeidet.

  • linkdocHoveddel1Forslag#docForslag til statsbudsjett 2003 (3. oktober 2002)
  • linkurlhttp://www.statsbudsjettet.dep.no/2003_revidert/pdf/stprp.pdf_blank Revidert nasjonal budsjett 2003 (15. mai 2003)
  • Endringer i bevilgninger for 2003 (høsten 2003)

Alt om statsbudsjettet for 2003 finnes også på linkurlhttp://www.statsbudsjettet.dep.no/true_blankwww.statsbudsjettet.dep.no

Om budsjettarbeidet (informasjon på Finansdepartementets nettsider)
linkurlhttp://www.stortinget.no/om_stortinget/budsjettbehandling.html_blank Om budsjettarbeidet i Stortinget (informasjon på Stortingets nettsider)


Regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2003

Regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2003 ble lagt fram 3. oktober 2002.

linkdoc136966#docSt.prp. nr. 1 (2002-2003) For budsjetterminen 2003
linkdoc137567#docSt.prp. nr. 1 (2002-2003) Tillegg nr. 1 Om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap (11.10.02)
linkdoc138365#docSt.prp. nr. 1 (2002-2003) Tillegg nr. 2 Om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap og om Flytoget AS, BaneTele AS og Ryfylkepakken (25.10.02)

Pressemeldinger

Nr. 111/2002

linkdoc136813#docStyrket samferdselsbudsjett: Kollektivsatsing i storbyene, bedre trafikksikkerhet og distriktsprofil for veg- og lufttransport (hovedpressemelding)

Nr. 112/2002

linkdoc136732#docVegformål: Vel 11,4 milliarder kroner - økt satsing på trafikksikkerhet, distriktstiltak og kollektivtransport i byområder

Nr. 113/2002

linkdoc136733#docStamvegnettet foreslås utvidet med vel 1100 kilometer

Nr. 114/2002

linkdoc136734#docJernbaneformål: I alt 5,8 milliarder kroner - øker med vel 5 prosent

Nr. 115/2002

linkdoc136735#docPersontransport med jernbane: Regjeringa vil utlyse anbodskonkurranse på Gjøvikbanen og Vossabanen

Nr. 116/2002

linkdoc136736#docLøft for kollektivtransporten: 8,3 milliarder kroner – nær 600 millioner kroner mer enn i 2002

Nr. 117/2002

linkdoc136737#docLuftfart: Kraftig auke i tilskott til regionale lufthamner

Nr. 118/2002

linkdoc136738#docTrafikksikkerhet: Økte bevilgninger og styrket innsats mot de alvorligste ulykkene på vegen

Nr. 119/2002

linkdoc136739#doc550 millionar kroner til rassikring på riksvegnettet – ein auke på nær 10 prosent

Nr. 120/2002

linkdoc136740#doc35 millionar kroner til ”Nasjonale turistvegar”

Nr. 121/2002

linkdoc136741#doc170 millionar kroner sikar fast dekke på alle ”grusriksvegar” i landet

Nr. 122/2002

linkdoc136742#docMiljøtiltak i samferdselssektoren

Nr. 123/2002

linkdoc136743#docTransport for alle: Ny tilskuddsordning og nytt togmateriell

Nr. 124/2002

linkdoc136744#docPost og telekommunikasjoner: Økt konkurranse og effektivitet – og bedre tjenestetilbud

Nr. 125/2002

linkdoc136745#docStyrket forskningssatsing i samferdselssektoren – øker med nær ti prosent

Stortingets behandling

  • linkdoc137523#docSpørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjettet 2003

Innstillinger fra Samferdselskomiteen:

linkurlhttp://www.stortinget.no/innb/innb-200203-013.html_blankB.Innst.S.nr.13 (2002-2003) Innstilling frå samferdselskomiteen om løyvingar på statsbudsjettet for 2003 vedkomande rammeområde 18, Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet (05.12.02) (Viser til Stortingets nettsider)
linkurlhttp://www.stortinget.no/innb/innb-200203-013-t4.html_blankB.innst.S.nr.13 Tl.04 (2002-2003) Innstilling frå samferdselskomiteen om BaneTele AS (05.12.02) (Viser til Stortingets nettsider)
linkurlhttp://www.stortinget.no/innb/innb-200203-013-t3.html_blankB.innst.S.nr.13 Tl.03 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om Flytoget AS (05.12.02) (Viser til Stortingets nettsider)
linkurlhttp://www.stortinget.no/innb/innb-200203-013-t2.html_blankB.innst.S.nr.13 Tl.02 (2002-2003) Innstilling frå samferdselskomiteen om Ryfylkepakken - innkreving av førehandsbompengar (05.12.02) (Viser til Stortingets nettsider)
linkurlhttp://www.stortinget.no/innb/innb-200203-013-t1.html_blankB.innst.S.nr.13 Tl.01 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap (05.12.02) (Viser til Stortingets nettsider)

  • linkurlhttp://www.stortinget.no/stid/2002/si021209.html_blankReferat fra debatten i Stortinget i forbindelse med samferdselskomiteens behandling av forslag til statsbudsjett 2003 (09.12.02) (Viser til Stortingets nettsider)

linkdoc140616#docTildelingsbrev Statens vegvesen, 2003
linkdoc140619#docTildelingsbrev Post- og teletilsynet, 2003
linkdoc140625#docTildelingsbrev Posten Norge AS, 2003
linkdoc140629#docTildelingsbrev Avinor AS, 2003
linkdoc140632#docTildelingsbrev Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane, 2003
linkdoc140640#docTildelingsbrev Luftfartstilsynet, 2003
linkdoc140643#docTildelingsbrev NSB AS, 2003
linkdoc140805#docTildelingsbrev Statens jernbanetilsyn, 2003
linkdoc140807#docTildelingsbrev Jernbaneverket, 2003


Revidert nasjonalbudsjett 2003

Lagt fram 15. mai 2003

Pressemelding

  • linkdoc145175#doc200 millioner kroner til utbygging av togradiosystemet GSM-R

linkdoc146073#docSpørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett 2003

Til toppen