Budsjett 2004: Spm 16: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 16: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Av proposisjonen går det fram at det i 2004 vil være rom for å gi tilsagn om statsgaranti for 2. prioritetslån ved anskaffelse eller bygging av ny ferje.

- Hvilke miljøkrav, og spesielt i forhold til utslipp av NOx, vil bli satt for bygging av nye ferjer?

Svar:

Nye riksvegferjer bygges og utrustes etter gjeldende EU- eller IMO-krav, (International Maritime Organisation, FNs internasjonale sjøfartsorgan). Vegdirektoratet arbeider for tiden ut fra IMO-kravet mht. gjeldende miljøstandard.

Vegdirektoratet har for enkelte nybygde ferjer lagt kravet til miljøutslipp høyere enn IMO-kravet. Blant annet er det for nybygg (standard – 2003) som skal leveres i 2004, satt krav om at avgassen fra fremdriftsmotorene ikke skal ha høyere utslipp enn om ferjen skulle bygges etter Det Norske Veritas sin miljøklassebetegnelse Clean Class. Denne klassebetegnelsen er den strengeste miljøbetegnelsen noe klasseselskap hittil opererer med. Under optimale forhold vil NOx-reduksjonen for denne miljøklassen kunne ligge omlag 40 % lavere enn dagens IMO-krav.

Til toppen