Budsjett 2004: Spørsmål 14: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, jf. spørsmål 4

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 14: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, jf. spørsmål 4

Departementet mener at det ligger et effektiviseringspotensial i ferjedriften ved å gjennomføre en reduksjon av passasjersertifikatet på en del strekninger.

Det vil gi grunnlag for bemanningsreduksjoner.

- Hvilke konkrete strekninger er vurdert og hvor stor bemanningsreduksjon er anslått?

Svar:

Det er Sjøfartsdirektoratet som ved særskilt vurdering fastsetter sikkerhetsbemanning med bestemte stillingsbetegnelser, kvalifikasjonskrav mv. for å ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet på norske skip. Ved fastsettelse av sikkerhetsbemanningen innhentes det, og legges vekt på høringsuttalelser fra mannskaper og mannskapsorganisasjoner. Ferjene er bemannet med flere skift, slik at en stilling består av en person fra hvert enkelt skift.

Samferdselsdepartementet har ikke vurdert hvilke konkrete strekninger og hvor stor bemanningsreduksjon som kan realiseres ved å redusere passasjersertifikatene. Det må likevel legges til grunn at for ferjer med skiftordning, og som har et passasjersertifikat som er vesentlig høyere enn gjennomsnittlig antall fraktede passasjerer, kan det være aktuelt med en redusering av passasjersertifikatene.

I tillegg til en generell reduksjon av passasjersertifikatet vil en differensiering av passasjersertifikatet kunne gi rom for redusert sikkerhetsbemanning i deler av året/døgnet med antatt lav trafikk. Ferjeselskap som har søkt om en differensiering av sertifikatene med forskjellig sikkerhetsbemanning, har ikke fått godkjent dette i Sjøfartsdirektoratet. Vegdirektoratet er orientert om at et ferjeselskap vurderer å flagge ut en ferje dersom det gir driftsøkonomiske gevinster. Bakgrunnen for dette er at Sjøfartsdirektoratet ikke har akseptert en redusert sikkerhetsbemanning i de deler av året hvor størrelsen på passasjersertifikatet er redusert med 50 pst.

Fastsettelse av sikkerhetsbemanning på ferjer avhenger av en rekke faktorer i tillegg til passasjersertifikatet og evakueringsutstyret om bord. Det er Samferdselsdepartementets oppfattning at det er enklest å oppnå en lav og rasjonell bemanning på ferjer som tilfredsstiller dagens sikkerhetstekniske standard. Dette skyldes at nye ferjer med modernes sikkerhetsutstyr er bygget slik at de kan ha et høyt sikkerhetsnivå selv med en relativt lav sikkerhetsbemanning.

Vegdirektoratet opplyser at en stilling gjennomsnittlig koster 1,2 – 1,5 mill. kr årlig (tre skifts ordning). Dersom det antas at om lag halvparten av ferjene i riksvegferjenettet kan operere med en lavere sikkerhetsbemanning og et differensiert sertifikat i deler av året/døgnet, vil statens kostnader til kjøp av ferjetjenester over post 72 kunne reduseres et sted med mellom 30 – 70 mill. kr. Det er knyttet stor usikkerhet til disse tallene.

Det vises for øvrig til svar på spørsmål nr. 4.

Til toppen