Budsjett 2004: Spørsmål 2: Bompengefinansiering

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 2: Bompengefinansiering

- Hvor stor er de bompengefinansierte prosjektenes andel sett i forhold til de totale investeringene i vegsektoren over statsbudsjettet? Det bes om en oversikt over de siste 15 år.

Svar:

Vedlagt følger en oversikt over utviklingen i riksveginvesteringer og bompengemidler de siste 17 år. Oversikten går over 17 år for å synliggjøre effekten av de ekstraordinære arbeidsmarkedstiltak som ble iverksatt i 1991, 1992 og 1993.


Vedlegg

Til toppen