Budsjett 2004: Spørsmål 21: Momsreform innen kollektivtransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 21: Kap 1311 Tilskudd til regionale flyplasser – post 70 Tilskudd til Avinors regionale flyplasser

Det foreslås 264 mill. kroner i tilskudd til Avinors regionale flyplasser.

Avinor har selv anslått behovet til 370 mill. kroner

- Hva må Avinor nedprioritere i 2004 når tilskuddet er foreslått så mye lavere enn Avinors beregninger?

Svar:

Avinor opplyser at foreslått tilskudd til de regionale flyplassene i det alt vesentlige vil bli benyttet til løpende drift og vedlikehold av det regionale flyplassnettet. Tilskuddet gir kun rom for 4 mill. kr til investeringer i 2004, noe som blant annet innebærer at pålagte utbedringer fra Luftfartstilsynet på enkelte flyplasser ikke kan gjennomføres. Det er dermed etter selskapets vurdering stor risiko for at enkelte lufthavner må stenges. For å kunne oppnå et mer hensiktsmessig investeringsnivå i 2004 på utvalgte flyplasser innenfor foreslått bevilgning til statlig kjøp, foreslår Avinor at det innføres midlertidig driftsstans på Narvik, Sandane, Fagernes, Namsos og Vardø. Dette vil i følge Avinor muliggjøre investeringer for 44 mill. kr på de øvrige regionale flyplassene.

Departementet er innforstått med at foreslått bevilgning på 264 mill. kr til kjøp av regionale lufthavntjenester innebærer et stramt budsjett for disse lufthavnene og vil derfor følge den økonomiske situasjonen nøye. Departementet viser imidlertid til at før etableringen av Luftfartsverket som aksjeselskap, lå de årlige statlige tilskuddene til de regionale lufthavnene i størrelsesorden 100 mill. kr. I tillegg kryssubsidierte overskudd på stamrutelufthavnene underskudd i driften av de regionale lufthavnene. Bevilgningen i 2003 på 250 mill. kr og foreslått bevilgning for 2004 på 264 mill. kr innebærer en betydelig økning i det statlige tilskuddet. I tillegg legger departementet vekt på at man nå ser en noe mer positiv trafikkutvikling. På grunn av dette forventer Samferdselsdepartementet at Avinor opprettholder om lag uendret aktivitetsnivå på de regionale flyplassene sammenlignet med 2003.

Samferdselsdepartementet viser til at Avinors styre i desember skal sluttbehandle ”Take-off-05”, som er et program som skal gi resultatforbedringer på 400 mill. kr årlig fra og med 2006. Det forutsettes resultatforbedringer allerede fra 2004. Effekter av dette programmet er ikke hensyntatt i Avinors beregninger av tilskuddsbehov for 2004, men det er grunn til å regne med relativt begrensede kostnadsbesparelser på regionalnettet. Som opplyst i St.prp. nr. 1 (2003-2004), side 56, har departementet satt i gang en utredning med formål å få utført en bred gjennomgang av departementets framtidige styring av Avinor, herunder utvikling av en modell for kjøp av regionale lufthavntjenester. I den forbindelse legges det blant annet opp til at de ulike kostnadskomponenter som Avinor henfører til kjøpsordningen, for eksempel fordeling av felleskostnader, bør vurderes nærmere. Departementet vil komme tilbake til Stortinget med disse spørsmålene i forbindelse med første stortingsmelding om Avinors virksomhet, som er planlagt lagt fram våren 2004.

Avslutningsvis understreker Samferdselsdepartementet at Avinor ikke har fullmakt fra samferdselsministeren verken til å nedlegge flyplasser eller til eventuelle midlertidige stengninger av flyplasser. Departementet vil komme tilbake med en nærmere vurdering av lufthavnstrukturen i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2006 – 2015 som skal legges fram til våren.

Til toppen