Budsjett 2004: Spørsmål 22: Luftfartsformål - Avinor AS

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 22: Luftfartsformål – Avinor AS

Det framgår av budsjettforslaget at sentrale spørsmål om Avinors virksomhet vil bli forelagt Stortinget gjennom en eiermelding våren 2004.

- Er det planlagt større organisatoriske og bemanningsmessige endringer i Avinor før eiermeldingen legges fram for Stortinget?

Svar:

Avinors styre skal sluttbehandle innsparingsprogrammet ”Take off-05” 5. desember 2003. Dette er et program som skal gi resultatforbedringer på 400 mill. kr årlig fra og med 2006. Det forutsettes imidlertid resultatforbedringer allerede fra 2004. Organisatoriske endringer skal etter planen gjennomføres fra 1. mars 2004 og de enkelte tiltakene skal gjennomføres i perioden fram til 2006. Selskapet regner per i dag med at det vil bli behov for betydelige bemanningsreduksjoner. Når endelig forslag fra styret foreligger i desember, vil departementet vurdere behovet for eventuell særskilt framleggelse for Stortinget. Eiermeldingen planlegges lagt fram for Stortinget før påske 2004.

Brev fra Avinor av 20. oktober 2003 er vedlagt.

Til toppen