Budsjett 2004: Spørsmål 23: Kap. 1330 Særskilte transporttiltak - post 71 Refusjon av dieselavgiften

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 23: Kap. 1330 Særskilte transporttiltak – post 71 Refusjon av dieselavgiften

Refusjonsordningen foreslås fjernet fordi ESA har konkludert med at ordningen er ulovlig i forhold til reglene om statsstøtte. Nord-Norgebussen går gjennom områder hvor det på flere strekninger ikke er alternativt kollektivtilbud.

- Hvordan kan et statlig tilskudd/kjøp øremerket Nord-Norgebussen gjennomføres slik at det ikke strider mot ESAs regelverk?

Svar:

Samferdselsdepartementet gjør oppmerksom på at staten ikke yter direkte tilskudd til bussruter, når en ser bort fra kompensasjon for opprettholdelse av enkelte rabattordninger og dieselavgiften.

Departementet viser til at det foreligger tilskuddsavtaler med de berørte fylkeskommunene for deler av rutenettet som inngår i Nord-Norgebussen. Ruter med tilskuddsavtale med fylkeskommuner er ikke omfattet av ordningen med statlig kompensasjon for dieselavgift. Virkningene av dieselavgiften for Nord-Norgebussens utgifter vil i disse tilfellene inngå i grunnlaget for tilskuddsavtalene med fylkeskommunene.

Ved fjerning av dieselkompensasjonen vil det fortsatt være opp til de berørte fylkeskommunene å vurdere om de vil inngå tilskuddsavtale med Nord-Norgebussen.

Til toppen