Budsjett 2004: Spørsmål 24: Kap. 1350 Jernbaneverket - Post 23 Drift og vedlikehold

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 24: Kap. 1350 Jernbaneverket – Post 23 Drift og vedlikehold

I budsjettet er det foreslått en reduksjon på 250 mill. kroner til drift og vedlikehold av jernbanen.

i) Hvilke konkrete konsekvenser vil dette få?

ii) Vil denne foreslåtte reduksjonen svekke sikkerhet og regularitet?

iii) Det har blitt hevdet at omdannelsen av NSB til aksjeselskap har gitt kostnadsreduksjon på drift og vedlikehold på 15-20 pst.

Er dette riktig, i tilfelle hvor er disse reduksjonene kommet?

Inkluderer dette de reduserte kostnadene kostnader forbundet til anbudsbehandling, kontroll og oppfølging fra myndighetenes side?

Skyldes noe av kostnadsreduksjonen endringer i lønns og arbeidsvilkår?

Svar:

Ad i)

Reduksjon i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet i forhold til 2003-budsjettet vil innebære en midlertidig redusert fremdrift i tyngre fornyelsesarbeider. Dette får bl.a. konsekvenser i form av redusert fremdrift i fjell­sikrings­arbei­det i Lieråsen tunnel, kontaktledningsfornyelse på strekningene Kristiansand – Moi og Voss – Bergen, trafikkstyringssentral Trondheim og sikringsanlegg Kongsberg stasjon. Det vil også kunne bli noen mindre reduksjoner i det løpende vedlikeholdet.

Ad ii)

Jernbaneverket regner med at den gode punktligheten som har vært i togtrafikken i 2003 sammenlignet med tidligere år, kan opprettholdes i 2004. Det legges til grunn at nivået innen sikkerhet skal opprettholdes og videreutvikles, og at sikkerhetsarbeidet fortsatt skal ha høy prioritet. Investeringen i GSM-R er en del av dette sikkerhetsarbeidet.

Ad iii)

Samferdselsdepartementet er ikke kjent med at det er hevdet at omdanningen av NSB fra BA (Begrenset ansvar) til AS (Aksjeselskap) har gitt kostnadsreduksjon på drift og vedlikehold på 15-20 pst. Omdanningen av NSB fra BA til AS vil uansett ikke ha direkte innvirkning på drifts og vedlikeholdsbudsjettet til Jernbaneverket. Ved å omdanne NSB fra BA til AS ble selskapet gitt et selskapsrettslig rammeverk som er identisk med andre aksjeselskaper, og dermed ble det fjernet evt. tvil fra tredjepart om at NSB var et selskap som betraktes på samme måte som aksjeselskaper. Se for øvrig St.prp. nr. 62 (2001-2002) Om omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til aksjeselskaper.

Til toppen