Budsjett 2004: Spørsmål 27: Kap. 1320 Statens vegvesen - Gassferjer

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 27: Kap. 1320 Statens vegvesen – Gassferjer

Før valget høsten 2003 sendte statsråden ut en pressemelding om gassferjer. Nå etter valget har det oppstått usikkerhet om hva som er statsrådens mening i saken og hva som kommer til å skje.

i) Når blir spørsmålet om bygging av nye gassferjer klargjort og når kan vi vente oss ringvirkninger i form av arbeidsplasser?

ii) Det har lenge vært planlagt å bygge flere gassferjer i Norge. Dette FoU-arbeidet kunne eventuelt skje i Norge i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer og rederier.

  • Er det mulig innenfor rammene av lånegarantiordningen for ferjeflåten å finansiere slike forsøksprosjekter i 2004?
  • Er det andre hindringer for en rask utvikling av FoU-prosjekt for gassferjer?

Svar:

Ved behandlingen av gassmeldingen, jf. St.meld. nr. 9/Innst. S. nr. 167 (2002-2003) Om innenlands bruk av naturgass mv. fattet Stortinget vedtak med anmodning om at Regjeringen må vurdere tiltaksordninger for bygging av gassferjer, og at dette må innbefatte utvidet statlig investeringsgaranti, ev. anbudsbetingelser og forpliktende konsesjonsvilkår for å redusere usikkerheten ved investeringene. I forbindelse med revidert budsjett for 2003, jf. St.prp. nr. 65/Innst. S. nr. 260 (2002-2003), vedtok Stortinget å utvide garantifullmakten for 2. prioritetslån for anskaffelse av fire nye ferjer ut over det som tidligere er vedtatt.

Samferdselsdepartementet arbeider med å legge til rette for bygging av gassferjer til ferjesamband i riksvegferjenettet med de positive miljøeffekter det vil gi. Departementet gjør nå det nødvendige forarbeidet for at bygging av gassferjer skal kunne skje innenfor gjeldende regelverk. Dette gjelder bl.a. spørsmålet om bruk av garantier og om ev. bygging av gassferjer kan skje som FoU-prosjekt.

Til toppen