Budsjett 2004: Spørsmål 28: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 28: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Kan departementet redegjøre for hvorfor økt avskrivningstid for ferjeflåten medfører økte utgifter for staten?

Svar:

For alle nybygg i riksvegferjedriften nedbetales lån i takt med avskrivningstiden, som er 15 år. Dersom en velger en lengre avskrivningsperiode og tilsvarende lengre nedbetalingstid, vil de samlede rentekostnadene øke. Disse økte rentekostnadene vil medføre økte kostnader for ferjeselskapene, som igjen må dekkes gjennom økt trafikantbetaling eller økte statlige tilskudd. På den annen side blir kostnaden fordelt over en lengre periode.

Til toppen