Budsjett 2004: Spørsmål 3: Samferdselsbudsjettet og vegformål

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 3: Samferdselsbudsjettet og vegformål

Hvordan har utviklingen av samferdselsbudsjettets andel av statsbudsjettet vært de siste 20 år, og hvordan har bevilgningene til vegformål vært i samme periode?

Svar:

Vedlagt følger tabell som viser utviklingen i samferdselsbudsjettets andel av statsbudsjettet fra og med 1986 til og med 2002. Tabellen omfatter regnskapstall fram til 2002, som er siste regnskapsår, og omfatter ikke 90-poster og petroleumsvirksomheten. Vedlagt følger også en tabell som viser bevilgningene til vegformål de siste 20 årene.

Samferdselsdepartementet viser til at utviklingen i statsbudsjettet er påvirket av en rekke forhold, herunder organisatoriske endringer og bl.a. sterk vekst i utbetalinger knyttet til Folketrygden. Innenfor samferdselsbudsjettet har det vært organisatoriske endringer, bl.a. omdanning av forvaltningsorgan til selvstendig rettssubjekt (BA/AS), gjeldsanering og budsjettekniske endringer som har hatt betydning for utviklingen i bevilgningene. Bl.a. kan den kraftige nedgangen i Samferdselsdepartementets budsjett fra 1993 til 1994 forklares med at rammetilskuddet til fylkeskommunale samferdselsformål var inkludert i Samferdselsdepartementets budsjett tom. 1993, mens den kraftige økningen i budsjettet fra 1999 til 2000 skyldes bevilgning av tilskudd på om lag 6,7 milliarder kr til avskrivning av statlige lån til NSB Gardermobanen AS i 2000.

Det har derfor begrenset informasjonsverdi å sammenligne bevilgningene over tid på denne måten.

Infrastrukturbevilgningene til veg og jernbane dominerer bevilgningene på samferdselsbudsjettet. Utviklingen i disse vil derfor gi et langt mer reelt bilde av utviklingen i bevilgningene til samferdselsformål. ECON har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport som bl.a. viser utviklingen i infrastrukturbevilgningene til veg- og jernbane. Rapporten er vedlagt. Vedlagt følger også to særskilte figurer som viser utviklingen i bevilgningene til veg- og jernbaneinfrastruktur i perioden 1982-2004. Oversikten viser at bevilgningene til jernbaneinfrastruktur har økt betydelig i perioden (over 80 pst i faste priser), mens bevilgningene til veg i 2003 ligger på om lag det samme nivå som i 1982 målt i faste priser.

Bevilgning til vegformål de siste 20 årene i løpende kr:

År

Bevilgning

løpende mill. kr

1984

5 846

1985

6 007

1986

6 268

1987

6 699

1988

6 975

1989

7 788

1990

7 925

1991

9 524

1992

9 738

1993

9 945

1994

9 324

1995

9 366

1996

9 493

1997

9 211

1998

9 238

1999

9 466

2000

9 950

2001

10 360

2002

11 010

2003

11 401

Tall i løpende priser ekskl. 90-poster og petroleum (Regnskapstall)

År

SDs budsjett

Hele Statsbudsjettet

SDs andel i pst.

1986

17 432 135

212 177 000

8,2

1987

18 920 423

232 949 000

8,1

1988

19 938 754

247 421 000

8,1

1989

20 699 925

271 029 000

7,6

1990

20 122 915

295 039 000

6,8

1991

22 738 642

329 231 000

6,9

1992

25 519 284

340 603 000

7,5

1993

23 379 757

348 989 000

6,7

1994

20 581 479

355 002 000

5,8

1995

17 058 607

356 610 000

4,8

1996

18 723 023

367 767 000

5,1

1997

17 504 625

390 432 000

4,5

1998

19 154 579

416 131 000

4,6

1999

17 353 159

436 047 000

4

2000

24 575 320

466 969 000

5,3

2001

18 714 456

491 130 000

3,8

2002

19 953 927

568 244 000

3,5

Til toppen