Budsjett 2004: Spørsmål 30: Kap. 1320 Statens vegvesen - Store fylkesvegprosjekt

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 30: Kap. 1320 Statens vegvesen – Store fylkesvegprosjekt

Hva er nå Regjeringens planer for et avslutningssystem for store fylkesvegprosjekt, og hvilken skjebne vil i tilfelle prosjekt som Jondalstunnelen lide om Regjeringen ikke finner å foreslå et slikt avslutningssystem?

Svar:

Post 60 Tilskudd til fylkesvegformål, ble fra og med 2001 innlemmet i rammetilskuddet til fylkeskommunene, jf. St.prp. nr. 62/Innst. S. nr. 252 (1999-2000). I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, gikk flertallet i samferdselskomiteen inn for en overgangsordning som sikrer at gjenværende større fylkesvegprosjekter kan realiseres i perioden 2002-2005. Ved utarbeidelse av handlingsprogrammet ble det derfor gitt adgang til å prioritere slike prosjekter innenfor fylkesfordelt ramme for første fireårsperiode. Overgangsordningen ble omtalt i St.prp. nr. 1 (2001-2002), side 89. Et flertall i komiteen viste ved budsjettbehandlingen til det pågående arbeidet med todeling av vegnettet, og ba Regjeringen vurdere de store fylkesvegprosjektene i denne sammenheng.

I St.prp. nr. 1 (2002-2003), side 82, ble det bl.a. vist til at spørsmålet om todeling av vegnettet vil bli sett i sammenheng med den vurdering av fylkeskommunen som Regjeringen varslet i St.meld. nr. 19 (2001-2002). Samferdselsdepartementet tilrådde at det ikke legges opp til ytterligere statlige finansieringsordninger for store fylkesvegprosjekt. Departementet viste til at fylkeskommunene har hatt adgang til å prioritere store fylkesvegprosjekter innenfor sine rammer ved behandlingen av handlingsprogrammet. I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2002-2003) var det en flertallsmerknad knyttet til Jondalsprosjektet, men det var ingen flertallsmerknad knyttet til Regjeringens generelle opplegg for finansiering av store fylkesvegprosjekter.

I tillegg til at tidligere avtalte finansieringsplaner for fv 67 Bru til Tautra i Nord-Trøndelag og fv 220 Bru til Sundøya i Nordland er fulgt opp, omfatter overgangsordningen tre prosjekter:

  • Jondalstunnelen i Hordaland
  • fv 17 Frøystadvågen – Hjelmeset i Møre og Romsdal
  • fv 751 Beisfjordvegen i Nordland

Som det framgår av St.prp. nr. 1 (2001-2002), sidene 145-146, har Møre og Romsdal og Nordland prioritert tilskudd til prosjektene innenfor handlingsprogramrammen for perioden 2002-2005. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) er det satt av midler i tråd med dette.

Når det gjelder Jondalstunnelen, gikk fylkestinget i Hordaland ved behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesfordelt ramme i perioden 2002-2005 inn for at overgangsordningen med 40 pst. statlig tilskudd benyttes til prosjektet. Fylkestinget prioriterte imidlertid ikke statlig tilskudd til prosjektet innenfor fylkesfordelt ramme for perioden 2002-2005. I St.prp. nr. 1 (2002-2003), side 105, ble det vist til at det ikke under noen omstendighet ville være mulig å framskaffe planavklaring tidsnok til å kunne starte prosjektet så tidlig som i 2003. Før anleggsarbeidene kan startes opp må det dessuten foreligge en avklart finansieringsplan som sikrer rasjonell anleggsdrift. Departementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger nærmere avklaringer av kostnader og finansiering. I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2002-2003) forutsatte komiteens flertall at det blir lagt opp til en avklaring av finansieringsløsning for Jondalsprosjektet og at planarbeidet blir gjennomført slik at prosjektet kan starte opp så raskt som mulig. Lokalt arbeides det for at avklaringer kan skje tidlig i 2004.

Til toppen