Budsjett 2004: Spørsmål 32: Luftfartsformål - Avinor AS

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 32: Kap. 1370 Posttjenester

I følge oppslag i media har Posten Norge AS planlagt å øke avisportoen.

- Det ønskes en orientering om bakgrunnen for dette.

Svar:

I konsesjonen til Posten Norge AS (Posten) av 26. september 2001, punkt 3.4, heter det at Posten skal tilby formidling av leveringspliktige tjenester til kostnadsbaserte priser og på objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende vilkår.

Distribusjon av aviser er en leveringspliktig tjeneste. Kostnader til porto i denne forbindelse er omfattet av kravet til kostnadsbasering i konsesjonen.

Posten har frem til i dag praktisert redaksjonelt innhold som kriterium ved fastsetting av porto for aviser og blad. Postens praktisering er i strid med kravet i konsesjonen til beregning av kostnader på transparente vilkår. Et kriterium basert på innhold kan også være i strid med EUs postdirektiv (97/67/EF) artikkel 12, der det blant annet stilles krav om at leveringspliktige tjenester skal være kostnadsbaserte.

Det er Post- og teletilsynet som kontrollerer at vilkårene i konsesjonen blir etterlevd. Etter klager over Postens praktisering, ba Post- og teletilsynet (tilsynet) Posten om å endre sine vilkår for prisfastsettelse for blad- og avisporto slik at innhold ikke lenger var del av kriteriene for blad- og avisporto. I brev av 23. juni 2003 skisserte Posten en tidsplan frem til full omlegging av prisstrukturen (fra 1. januar 2005).

Samferdselsdepartementet vil peke på at det i Postens konsesjon er stilt krav om at Posten gjennom et produktregnskap skal kunne dokumentere at inntekter fra enerettsområdet ikke anvendes til å kryssubsidiere konkurranseutsatte tjenester verken innenfor eller utenfor basistjenestene, unntatt der hvor kryssubsidieringen er et ledd i finansieringen for å opprettholde et samfunnspålagt servicenivå utover det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Gjennom produktregnskapet skal Posten også dokumentere at prisene på tjenestene står i forhold til kostnadene. Posten Norge AS er et selvstendig aksjeselskap og det er styret for Posten som fastsetter portotakster utenfor enerettsområdet.

Posten er for tiden i forhandlinger med blant annet Landslaget for Lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening i forbindelse med overgang til ny prisstruktur i henhold til kostnadsbaserte priser. Forhandlingene er per dato ikke sluttført. Det gjenstår å se hva utfallet av forhandlingene mellom avisorganisasjonene og Posten blir, og hvor hardt lokalavisene eventuelt blir rammet av endringer i portotakstene. Avisdistribusjon er en tjeneste som er fullt ut konkurranseutsatt for Posten (utenfor enerettsområdet). Den kryssubsidiering som har funnet sted er i strid med konsesjonen og kan virke konkurransevridende.

Til toppen