Budsjett 2004: Spørsmål 34: Momsreform innen kollektivtransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 18: Kap. 1350 Jernbaneverket – post 23 Drift og vedlikehold

Jernbaneverkets drift- og vedlikeholdsbudsjett er kuttet med 140 mill. kr i Regjeringens forslag til budsjett.

- Vil Jernbaneverket kunne fortsette forbedringsarbeidet når det gjelder faktorer som øker punktligheten og sikkerheten på jernbanen?

Svar:

Reduksjon i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet i forhold til 2003-budsjettet vil innebære en midlertidig redusert fremdrift i tyngre fornyelsesarbeider. Dette får bl.a. konsekvenser i form av redusert fremdrift i fjell­sikrings­arbei­det i Lieråsen tunnel, kontaktledningsfornyelse på strekningene Kristiansand – Moi og Voss – Bergen, trafikkstyringssentral Trondheim og sikringsanlegg Kongsberg stasjon. Det vil også kunne bli noen mindre reduksjoner i det løpende vedlikeholdet. Jernbaneverket regner med at den gode punktligheten som har vært i togtrafikken i 2003 sammenlignet med tidligere år, kan opprettholdes i 2004.

Det legges til grunn at nivået innen sikkerhet skal opprettholdes og videreutvikles, og at sikkerhetsarbeidet fortsatt skal ha høy prioritet.

Til toppen