Budsjett 2004: Spørsmål 39: Kap. 1320 Statens vegvesen - Forslag vegbudsjett 2004

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 39: Kap. 1320 Statens vegvesen – Forslag vegbudsjett 2004

Det bes om å få oversendt Statens vegvesens (Vegdirektoratets) forslag til departementet om investeringer, drift og vedlikehold på veg m.m. for 2004.

Svar:

Vedlagt følger kopi av Vegdirektoratets brev av 13. desember 2002 til Samferdselsdepartementet med vedlegg om grunnlagsmateriale til bruk for Samferdselsdepartementet til statsbudsjettet 2004.

Vedlegg
(brevet er merket med unntatt offentlighet - dette er nå opphevet)

Til toppen