Budsjett 2004: Spørsmål 40: Posttjenesten i Finnmark

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 40: Posttjenesten i Finnmark

Politisk ledelse i Finnmark fylkeskommune og i flere finnmarkskommuner har reist kritikk mot kvaliteten på posttjenestene i fylket. I følge media har Posten Norge AS også vedtatt å legge ned sorteringsterminalen i Alta.

- Kan samferdselsministeren avklare om Posten oppfyller konsesjonskravet når det gjelder leveringsplikten i Finnmark, og vil en nedlegging av sorteringsterminalen i Alta få konsekvenser på kvaliteten på posttjenestene i Finnmark fylke?

Svar:

Jeg legger til grunn at Posten skal, så langt det lar seg gjøre, likebehandle sine kunder over hele landet. Dette fremgår også av den konsesjonen staten har gitt Posten. Jeg er opptatt av at kravene til service og kvalitet skal oppfylles uavhengig av de omorganiseringer som gjennomføres i selskapet, og jeg ser det som en forutsetning at den nye terminalstrukturen bidrar til å sikre god kvalitet på posttjenestene også i distriktene. Posten, som per i dag med god margin oppfyller konsesjonens krav om at 85 % av a-posten skal være fremme dagen etter innlevering, har opplyst at fremsendingskvaliteten for brevpost samlet for hele landet vil forbedres som følge av omleggingen. Dette ser jeg som svært positivt. Jeg vil for øvrig minne om at staten årlig kjøper posttjenester av Posten for ca. 300 millioner kroner, hovedsaklig for å sikre et likeverdig posttilbud i hele landet.

Den planlagte omleggingen av terminalstrukturen vil ifølge Posten i all hovedsak føre til at fremsendingskvaliteten på brevpost for Finnmark blir opprettholdt på dagens nivå, men at innleveringsfristen i flere områder vil bli noe tidligere enn hva den er i dag. Samtidig vil enkelte områder få lengre innleveringsfrist for post til noen deler av landet.

Jeg er bekymret for situasjonen i Finnmark, og forventer at Posten i tråd med konsesjonens krav om likeverdige posttilbud i hele landet, legger vekt på å sikre at fremsendingstiden i Finnmark blir best mulig. Post- og teletilsynet, som fører tilsyn med at kravene i konsesjonen etterkommes, har bedt Posten om å gi ytterligere opplysninger om saken. Jeg har i den forbindelse pålagt Posten å imøtekomme Post- og teletilsynets krav om å gi opplysninger knyttet til fremsendingstider for prioritert brevpost til og innen Finnmark. Konsesjonen stiller krav om at 85 % av a-posten skal være fremme dagen etter innlevering, på landsbasis. I konsesjonens pkt. 1.3 stilles det også krav om at posttilbudet skal være likeverdig. Når nærmere analyse fra Post- og teletilsynet foreligger, vil det bli foretatt en vurdering av hvordan saken skal følges opp videre.

Til toppen