Budsjett 2004: Spørsmål 41: Kap. 1320 Statens vegvesen - Post 30 Riksveginvesteringer

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 41: Kap. 1320 Statens vegvesen – Post 30 Riksveginvesteringer

(jf. elles spørsmål/svar nr. 12)

Hvor mye midler er det absolutt mulig å nytte til veginvesteringer i 2004 utover forslaget i budsjettproposisjonen?

Det bes følgelig om en oversikt over mulige vegprosjekter som kan forseres i 2004 (med beløp), og nye prosjekter som kan startes opp i 2004 (med beløp). Oversikten bes inneholde både hvilke prosjekter som kan startes opp, og kostnadene ved dem.

Svar:

Vedlagt følger en oversikt over prosjekter og tiltak som Vegdirektoratet mener kan ta imot mer midler enn det som er foreslått i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Oversikten er inndelt i fire grupper:

  1. Forsering av igangsatte/foreslått igangsatte prosjekter
  2. Prioriterte prosjekter i handlingsprogrammet for 2002-2005 som kan startes i 2004
  3. Mindre investeringstiltak (sekkeposttiltak)
  4. Økt statlig andel til bompengeprosjekter

Oversikten inneholder bl.a. kostnadsoverslag og et anslag for realistisk bevilgning dersom prosjektene/tiltakene tilføres statlige midler ut over det som er foreslått i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Samferdselsdepartementet gjør oppmerksom på at usikkerheten i oppgitte kostnadsoverslag varierer fra prosjekt til prosjekt.

Samferdselsdepartementet vil understreke at oppstart av nye prosjekter vil skape økonomiske bindinger. Dette vil forutsette en ramme på minimum samme nivå i 2005.

1) Forsering av igangsatte/foreslått igangsatte prosjekter

Oversikten omfatter allerede igangsatte prosjekter eller prosjekter som i St.prp. nr. 1 (2003-2004) foreslås startet opp i 2004 og som Vegdirektoratet mener kan ta imot mer midler. Alle prosjektene er på øvrig riksvegnett, og totalt er det anslått at statlige bevilgninger til disse prosjektene kan økes med om lag 150 mill. kr. Ved utarbeidelse av oversikten er det tatt utgangspunkt i marginalvurderingene i de fylkesvise budsjettforslagene for 2004.

2) Prioriterte prosjekter i handlingsprogrammet for 2002-2005 som kan startes i 2004

Oversikten omfatter prosjekter som i handlingsprogrammet for perioden 2002-2005 er forutsatt startet opp før 2005 og som Vegdirektoratet mener det vil være mulig å starte i 2004 ved evt. økte rammer. Med tildelte midler i 2002, 2003 og forslaget i St.prp. nr. 1 (2003-2004) vil disse prosjektene ikke være startet opp pr. 1. januar 2005. Totalt er det anslått at statlige bevilgninger til oppstart av flere nye prosjekter i 2004 kan økes med nærmere 400 mill. kr.

Fra bevilgning er gitt til arbeidene kan starte, vil det gå noe tid. Etter omorganiseringen av Statens vegvesen skal alt arbeid som Vegvesenet gjennomfører på vegen lyses ut på anbud. Forutsatt godkjent reguleringsplan tar det vanligvis 8-10 måneder fra bevilgning blir gitt til anleggsstart kan finne sted. Hvis konkurransegrunnlag allerede er utarbeidet og godkjent, tar det 3–4 måneder før anleggsstart kan finne sted. Dette innebærer at det er begrenset hvor mye midler som kan benyttes på det enkelte prosjekt i 2004 dersom det ikke allerede er lagt til grunn oppstart.

3) Mindre investeringstiltak

Vegdirektoratet mener det vil være mulig å øke rammene til mindre investeringstiltak (mindre utbedringer, bygging av gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, rassikringstiltak og oppgradering av eksisterende tunneler) med til sammen 800 mill. kr. I vurderingene er det tatt utgangspunkt i rammene til de ulike formål i handlingsprogrammet for perioden 2002-2005 og oppfølgingen etter 3 år. Når det gjelder tunnelsikring er det mulig å øke rammene til oppgradering av eksisterende tunneler utover det som er satt av til sikkerhetsmessig opprustning i handlingsprogrammet for 2002-2005.

4) Økt statlig andel til bompengeprosjekter

For en rekke bompengeprosjekter/-pakker vil det være mulig å gå inn med en større andel statlige midler istedenfor bompenger i 2004. Dette vil gi større frihet til å prioritere statlige midler senere. Vegdirektoratet anslår at statlige bevilgninger til slike prosjekter kan økes med om lag 800 mill. kr.

Avsluttende kommentarer

Oversikten omfatter økte statlige bevilgninger på til sammen om lag 2,2 mrd. kr for 2004. Av dette vil om lag 1,3 mrd. kr føre til aktivitetsøkning. Statens vegvesen er ikke forberedt på en så stor rammeøkning på dette stadiet i budsjettprosessen. Totalt regner Vegdirektoratet med at det vil være mulig å øke aktivitetsnivået innenfor post 30 med 500-800 mill. kr utover forslaget i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Oppstart av nye prosjekter vil skape økonomiske bindinger og forutsetter derfor en ramme på minimum samme nivå i 2005.

Vedlegg (pdf)

Til toppen