Budsjett 2004: Spørsmål 42: Kap. 1314 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane - Utvidelse av ansvarsområde

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 42: Kap. 1314 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane – Utvidelse av ansvarsområde

Av proposisjonen går det fram at en ytterligere utvidelse av kommisjonens anvarsområde til også å omfatte ulykker i vegtrafikken, er under forberedelse og vil trolig finne sted mot slutten av 2004. I denne sammenheng er det ikke lagt inn noen ekstra økonomiske midler til formålet, jf. forslag til bevilgning under kap. 1314 post 1.

- Hva vil konsekvensen være for havarikommisjonens eksisterende felt at oppgavene utvides uten at det bevilges ekstra midler; og vil arbeidet på de eksisterende feltene svekkes når nye oppgaver kommer til og ingen ekstra midler følger med?

Svar:

Samferdselsdepartementet arbeider med forslag til endring i vegtrafikkloven som kan gi Havarikommisjonen nødvendig hjemmelsgrunnlag til å undersøke vegtrafikkulykker. Det er dermed for tidlig nå å fastslå et endelig tidspunkt for når utvidelsen vil kunne iverksettes og være operativ.

Departementet kommer i forbindelse med statsbudsjettet for 2005 for Havarikommisjonen, til å behandle de budsjettmessige konsekvenser av utvidelsen av kommisjonens mandat til også å omfatte veg. Dersom det skulle vise seg å bli et merbehov allerede i 2004 vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte.

Til toppen