Budsjett 2004: Spørsmål 5: Kap. 1350 Jernbaneverket

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 5: Kap. 1350 Jernbaneverket

Kap. 1350 Jernbaneverket består i stor grad av investeringer; hvor mye av dette er bundet i kontrakter som ikke kan brytes? GSM-R prosjektet holdes utenfor.

Svar:

På Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det en rekke kontraktsmessige bindinger av ulik stør­relse og ulik karakter. Nedenfor følger en tabellarisk oversikt over Jernbaneverkets bin­din­ger (pr. 30.09.2003) i 2004 på kap. 1350 post 30 Investeringer i linjen, etterfulgt av en kort omtale av de enkelte punktene, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004), alle beløp i mill. kr.

Kap. 1350 Jernbaneverket

- Post 30 Investeringer i linjen

Forslag 2004

Kontrakts­bindinger

Merknad

Nyanlegg:

Sandvika-Asker

1079

1 519

Kontraktsbindinger inkluderer bindinger for 2005-budsjettet.

Lieråsen tunnel

18

18

GSM-R

550

-

Planlegging:

Lysaker stasjon

10

0

Sandnes-Stavanger

0

7

Programområder:

Sikkerhet

93

31

Miljø

16

0

Avsatt beløp er nødvendig for å oppfylle miljø-/støyforskriften innen vedtatt tidsfrist 01.01.2005

Kapasitetsøkende tiltak

93

93

Tilbakebetaling av forskuttert beløp fra LKAB iht. kontrakt

Stasjoner og knutepunkt

16

16

Det presiseres at bindingene er «omtrentlige» i den forstand at de til en viss grad, særlig for de store prosjektene, avhenger av framdriften i de enkelte kontraktsforholdene.

Sandvika-Asker

De fleste store kontrakter til dobbeltsporutbyggingen er inngått. Totalt har prosjektet pr. 30.09.2003 forpliktet 3 150 mill. kr, og av dette er 1 631 mill. kr utbetalt. Gjenstående forpliktelser pr. 30.09.2003 er på 1 519 mill. kr. Jernbaneverket forventer å inngå kontrakter i løpet av 2003 for ytterligere 200 mill. kr, mens framdriften i prosjektet tilsier utbetalinger for resten av året på om lag 300 mill. kr, slik at forventet kontraktsbinding ved utløpet av 2003 er på om lag 1 419 mill. kr. Deler av denne bindingen kommer først til utbetaling i 2005.

Lieråsen tunnel

Budsjettforslaget med 18 mill. kr i 2004 er bundet i kontrakt med Veidekke vedrørende bygging av nytt tverrslag og ventilasjonsanlegg i tunnelen.

Sandnes-Stavanger

Det eksisterer en samlet kontraktsbinding på ca. 7 mill. kr på tidligere inngåtte kontrakter. Det er ikke spesifisert budsjettmidler til dette i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Samferdselsdepartementet legger til grunn at beløpet dekkes innenfor Jernbaneverkets generelle planleggingsbudsjett (drift) under kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold.

Lysaker stasjon

Det foreligger ingen vesentlige kontraktsbindinger på prosjektet. Forslag 2004 på 10 mill. kr er satt av til oppfølging av de kommunale planprosessene som forventes igangsatt i løpet av 2004.

Sikkerhet

I programområdet inngår tiltak til rassikring, sikring og sanering av planoverganger, tunnelsikkerhet og teknisk sikkerhet. Av avsetningen på 16 mill. kr til rassikring anslås ca. 1/3 som bundet i inngåtte kontrakter. Når det gjelder teknisk sikkerhet, i hovedsak fjernstyring på Nordlandsbanen og fullføring av sikringsanlegg på Spikkestadlinjen, eksisterer det kontraktsbindinger tilsvarende avsatt ramme på 25 mill. kr. På de øvrige delene av dette programområdet er det kun mindre/ubetydelige kontraktsbindinger. Totalt utgjør kontraktsbindinger innen dette programområdet ca. 31 mill. kr i 2004.

Miljø

Det eksisterer ingen kontraktsbindinger under programområdet Miljø, men Jernbaneverket må iverksette tiltak i 2004 for å tilfredsstille støyforskriften. Med 16 mill. kr i 2004 kan Jernbaneverket oppfylle kravene i støyforskriften innen fristens utløp 01.01.2005.

Kapasitetsøkende tiltak

Avsatt ramme på 93 mill. kr går i sin helhet til tilbakebetaling til LKAB for forskuttering av Katterat kryssingsspor og er dermed kontraktsbundet.

Stasjoner og knutepunkter

Det er inngått kontrakter på Kongsberg stasjon og Drammen stasjon tilsvarende 16 mill. kr i 2004.

Til toppen