Budsjett 2004: Spørsmål 7: Rentegrunnlag

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 7: Rentegrunnlag

Hvilke renter legges til grunn for beregning av lønnsomhet i de forskjellige transportformer sammenlignet med europeiske land ellers?

Svar:

Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser er alternativkostnaden ved å benytte ressurser til et gitt prosjekt eller tiltak, og skal reflektere hva det samfunnsøkonomisk koster å binde kapital i langsiktige anvendelser.

Ved fastsettelsen av diskonteringsrenter for transportetatene har Samferdselsdepartementet (og Fiskeridepartementet) tatt utgangspunkt i retningslinjer (R-14/99) og veileder i samfunnsøkonomiske metoder fra Finansdepartementet. I følge retningslinjene bør risikojustert avkastningskrav beregnes særskilt for større prosjekter eller grupper av prosjekter med tilnærmet samme risiko. Retningslinjene fastsetter en risikofri rente på 3,5 % og et risikotillegg på 4,5 %, slik at et prosjekt som er omtrent like utsatt for risiko som et gjennomsnittlig prosjekt finansiert i aksjemarkedet, vil bli analysert med en diskonteringsrente på 8 %. Med ”risiko” menes i denne sammenhengen ikke usikkerhet om kostnad og nyttetall blir som forutsatt. Derimot vil prosjektets risiko være avhengig av i hvor stor grad nettonytten varierer med konjunkturene. Et prosjekt med høy risiko vil i denne sammenhengen være et prosjekt som har høyere nettonytte i høy-konjunkturperioder og lavere nettonytte i lav-konjunkturperioder, enn et gjennomsnittlig prosjekt. I følge retningslinjene bør risikojustert avkastningskrav beregnes særskilt for større prosjekter eller grupper av prosjekter med tilnærmet samme risiko. Samferdselsdepartementet har fått gjennomført et FoU-prosjekt for å ha et faglig grunnlag for å fastsette diskonteringsrente for transportetatene basert på retningslinjene (ECON-rapport 93/01 Diskonteringsrenten i nyttekostnadsanalyser i transportsektorene). Blant annet på denne bakgrunn ble diskonteringsrenten for transportsektorene fastsatt. Disse er gjengitt i tabellen under.

Transportmiddel

Diskonteringsrente

Veg

8 %

Bane

7 %

Korte kollektivreiser*

5 %

Luftfart

10 %

Sjø

9 %

*Med korte kollektiv reiser menes her prosjekter knyttet til T-bane, trikk, bybane og egne buss- og togprosjekter knyttet til korte reiser (for eksempel daglige arbeids/skole reiser).

Under er det gitt diskonteringsrentene som brukes i en del andre land. Alle renter er realrenter.

Danmark

Sverige

Norge

Finland

UK

Neder-land

Tysk-land

Frank-rike

Rente

6 %

4 %

5-10 %

5 %

3,5 %

4 %

3 %

8 %

(5 %)*

* 5 % for drivhuseffekter

Som det framgår av tabellen over er norske diskonteringsrenter høye i en internasjonal sammenlikning. Samferdselsdepartementet har bare i begrenset grad studert begrunnelser fra de ulike landene i den grad de er tilgjengelige. Det er grunn til å tro at forskjellene i stor grad må skyldes ulik holdning til å inkludere risiko, jf. at den norske risikofrie renten er 3,5 %. Hvordan håndtere ulike former for risiko diskuteres i flere land.

Til toppen