Budsjett 2004: Spørsmål 9: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 9: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

i) Hvilke kriterier legges til grunn, og på hvilket nivå fattes beslutninger om omklassifisering av ferjesamband?

ii) Hvilke økonomiske beregninger ligger til grunn for at departementet ikke vil tilrå ytterligere tilskudd til Senjaferjene?

Svar:

Ad pkt. i)

Omklassifisering av veger er hjemlet i veglovens § 2. Ved endring av vegloven 1. mars 1996 har Samferdselsdepartementet fått fullmakt til slike omklassifiseringer. Dette er delegert videre til Vegdirektoratet ved forskrift av 27. november 2000 i de tilfeller hvor det er lokal enighet om omklassifisering.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at en riksvegferjestrekning skal betjene riksvegtrafikk, og ikke lokal trafikk. Det legges i denne sammenhengen spesielt vekt på at sambandet og vegen minimum skal betjene et distrikt med 700 – 800 innbyggere.

Ad pkt. ii)

Vegdirektoratet har anslått at det er behov for en statlig medvirkning på ca. 5 millioner kroner årlig for å kunne drifte Senjaferjene ved bruk av dagens ferjemateriell. Dette tilskuddsbehovet kan reduseres dersom trafikkgrunnlaget øker. Samferdselsdepartementet kan ikke se at selskapene (Senjaferjene) har godtgjort at disse sambandene vil gå med overskudd i overskuelig fremtid, dersom det ikke gjennomføres en gjeldssanering.

Samferdselsdepartementet vil videre peke på at det må forvente betydelige krav til oppgradering av ferjene som brukes i sambandene i tiden framover for å tilfredsstille internasjonale krav som stilles til ferjer i disse passasjerskipsklassene. Dette vil igjen kunne medføre økte driftskostnader. Samferdselsdepartementet legger også til grunn at Senjaferjene skal behandles på lik linje med andre turistsamband som sambandet mellom Geiranger – Hellesylt i Møre og Romsdal og sambandet mellom Gudvangen – og Kaupanger i Sogn og Fjordane, som begge drives uten tilskudd.

Til toppen