Budsjettet 2004: Spørsmål 11: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 31 Rassikring

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 11: Kap. 1320 Statens vegvesen – post 31 Rassikring

Hvilke strekninger vil bli prioritert ved en rammeøkning på 100 mill. kroner?

Svar:

Vedlagt følger en oversikt over prosjekter/tiltak som Samferdselsdepartementet mener bør prioriteres ved en eventuell rammeøkning på 100 mill. kr.

For prosjekter og tiltak i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms er det tatt utgangspunkt i marginallister som ble lagt fram for fylkeskommunene i forbindelse med behandlingen av budsjettforslaget for 2004. Prosjekter og tiltak som medfører bindinger av noe størrelse, er ikke foreslått med mindre disse er prioritert innenfor handlingsprogramrammen for perioden 2002-2005. Dette gjelder prosjektet rv 866 Gjøvarden i Troms, som dermed forutsettes å være sikret fullfinansiering innenfor ordinære tildelinger i 2005.

Når det gjelder Rogaland, har Stortinget tidligere bevilget til sammen 30 mill. kr til rassikring av rv 503 i Gloppedalen, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004), side 100. Det foreslås at ytterligere 10 mill. kr bevilges til prosjektet. Dette vil redusere behovet for lokal forskuttering og framtidige statlige refusjonsforpliktelser til om lag 20 mill. kr.

Når det gjelder Møre og Romsdal, foreslås det en bevilgning på 20 mill. kr til fv 191 Eikesdalsvegen. Forslaget innebærer et statlig tilskudd til utbedring av vegen som raste ut i en lengde av 200 m i forbindelse med flom i august 2003. Midlertidig adkomst er bygd over raset. Vegen er eneste kjøreadkomst til Eikesdalen. Resten av den anslåtte kostnaden på om lag 50 mill. kr forutsettes dekket av fylkeskommunen.

Vedlegg

Til toppen