Budsjettet 2004: Spørsmål 15 Kap. 1320 Statens vegvesen - post 30. Om midtdelere

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 15 Kap. 1320 Statens vegvesen – post 30. Om midtdelere

I Sverige er erfaringene med delvis trefeltsveger med midtdelere gode når det gjelder å få mest mulig trafikksikkerhet igjen for pengene.

i) Hvor mange strekninger (i antall km) ville vegmyndighetene være i stand til å

oppgradere med midtdelere for 200, 400 eller 600 mill. kroner?
ii) Og hvilke av våre mest trafikkfarlige strekninger ville fagmyndighetene ha

prioritert å bygge midtdeler på, for å få den optimale gevinsten i form av sparte liv i trafikken for 200, 400 eller 600 mill. kroner?

Svar:

Statens vegvesen har god kontakt med andre land om midtrekkverk, særlig Sverige som har bygd mye, ca 800 km.

i) Vegdirektoratet regner 5-7 000 kr/m ved utbedring av eksisterende veg. En meterpris på 6 000 kr gir 33 km for 200 mill. kr, 67 km for 400 mill. kr, 100 km for 600 mill. kr. Selve rekkverket kan koste i underkant av 1 000 kr/m, men det må vanligvis gjøres vesentlige tilleggsarbeider knyttet til bredden på eksisterende veg, grøfter, vegkanter og sideområder. Her er situasjonen forskjellig fra Sverige som har mange brede tofelts veger som ikke krever så mye tilleggsarbeid ut over midtrekkverket.

ii) Det er bygd 15,6 km to-/trefeltsveg med midtrekkverk og 19,2 km er under anlegg.

Vegdirektoratet har bedt regionene melde inn aktuelle strekninger ut over dette, og venter tilbakemelding i løpet av året. Ved videre utbygging vil Vegdirektoratet prioritere strekninger med mye trafikk og alvorlige ulykker, for eksempel veger med gjennomsnittlig døgntrafikk over 10 000-15 000 kjøretøy som ikke vil bli bygd ut til firefelts standard i de nærmeste årene.

Til toppen