Budsjettet 2004: Spørsmål 26: Kap. 1351 Persontransport med tog - Konkurranseutsetting mv.

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 26: Kap. 1351 Persontransport med tog – Konkurranseutsetting mv.

i) Hvordan ser statsråden for seg at konkurranse på Vossebanen og Gjøvikbanen skal gi et bedre tilbud for brukerne?

ii) OECD har kommet med en rapport som konkluderer med at privatisering og konkurranseutsetting ikke har gitt positive resultater blant annet innen samferdselssektoren.

- Hva er statsrådens syn på dette i forhold til konkurranseutsetting og privatisering av jernbanen i Norge?

- Ser statsråden noen betenkeligheter med konkurranseutsetting av jernbanestrekningene i Norge?

Svar:

Ad i)

Staten bruker i dag om lag 1,4 mrd. kr pr. år på kjøp av persontransport med tog. Et hovedmål med konkurranseutsetting av togstrekninger hvor trafikken i dag kjøpes direkte av NSB, er å få mer igjen for dette store beløpet i form av et bedre tilbud til de reisende. Samferdselsdepartementet vil gjennom utarbeidelse av konkurransegrunnlag, fastsettelse av konkurranseparametre og evalueringskriterier styre tilbydende operatørselskapers tilbud på avtaler om statlig kjøpt persontransport på Vossebanen og Gjøvikbanen. Gjennom konkurransegrunnlagene kan en sikre seg at tilbudene, på ulike måter, vil innebære et bedre tilbud til brukerne. Det kan gjelde områder som reisetid, avgangsmønster, tilbudt komfort, forutsigbarhet i tilbud togmateriell, punktlighet, regularitet og renhold. Samferdselsdepartementet arbeider for tiden med konkurransedokumentene (kunngjøring, kvalifikasjonsgrunnlag og konkurransegrunnlag). Konkurranseparametre og tildelingskriterier er ikke endelig fastsatt.

Ad ii)

Samferdselsdepartementet er kjent med de uheldige sider som har inntruffet ved konkurranseutsetting av persontransport på jernbane i enkelte land. Samferdselsdepartementet har derfor etablert et samarbeidsforhold med myndigheter som har ansvar for konkurranseutsetting, særlig i Sverige og Danmark. Myndighetene i de skandinaviske land er i ferd med å etablere et fast møteorgan for erfaringsutveksling om konkurranseutsetting innen for samferdselsområdet.

Samferdselsdepartementets inntrykk er at en rekke av de problemene som det pekes på, har oppstått i de første liberaliseringsprosessene. Gjennom erfaringer har man kunnet legge til rette for konkurranser med positive resultater. Konkurranseutsetting av Roslagsbanan i Sverige synes å være et godt eksempel på en vellykket konkurranseutsettingsprosess.

Blant annet ut fra erfaringer fra andre land har Samferdselsdepartementet besluttet å gå etappevis fram og starte med avgrensede strekninger. Samferdselsdepartementet er i jevnlig kontakt med både NSB og berørte fagorganisasjoner om utdanningsplaner, utdanningskapasitet, vilkår for virksomhetsoverdragelse og forhold som medlemmene i fagorganisasjonene er opptatt av.

Når det gjelder eventuelle betenkeligheter, mener Samferdselsdepartementet at et for høyt tempo i konkurranseutsettingsprosessen er en viktig årsak til de negative tilfellene av konkurranseutsetting som man har sett i enkelte land. Dette er bakgrunnen for at det er valgt en etappevis fremgangsmåte, hvor videre etapper kan bygge på erfaringer fra foregående etappe. Det er videre helt uaktuelt for norske myndigheter å stykke opp og privatisere jernbanens infrastruktur, slik det har vært gjort i England i forbindelse med konkurranseutsetting.

Til toppen