Budsjettet 2004: Spørsmål 38 Momsreform innan kollektivtransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 38 Momsreform innan kollektivtransport

Kva variablar er det som verkar inn på kor stor fordel det einskilde fylke har av å koma inn under moms-regimet?

Svar:

Generelt vil regjeringas forslag om merverdiavgift på persontransport vere til fordel for:

  • Fylke med høge tilskott til kollektivtransport. Dette gjeld både tilskott til kollektivtransport i byområde, og tilskott til transport i utkantområde.
  • Kollektivselskap som står føre store investeringar i nye bussar, trikkar eller T-bane-vogner.

Til toppen