Spørsmål nr. 13: Vegformål - Trafikkvekst

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 13: Vegformål – Trafikkvekst

Hvilken trafikkvekst er lagt til grunn for investeringer, drift og vedlikehold på veg?

Svar:

(02.11.04)

Det er lagt til grunn en trafikkvekst på 1,6 prosent i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Til toppen