Spørsmål nr. 14: Vegformål - Kap.4320 Statens vegvesen/post 2 Diverse gebyrer

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 14: Vegformål - Kap. 4320 Statens vegvesen/post 2 Diverse gebyrer

Under post 2 Diverse gebyrer er det inntektsført 350 mill. kr. som tilsvarer en økning på 18,9 pst. Skyldes disse 18,9 pst. en ren gebyrøkning eller fremkommer dette på grunnlag av flere brukere?

Svar:

(05.10.04)

Inntektsøkningen fra saldert budsjett 2004 i forhold til forslaget for 2005 utgjør 55,7 mill. kr eller 18,9 pst. Økningen skyldes videreføring av den økningen av gebyrsatsene som ble gjennomført i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og ikke økning i etterspørselen.

Det er i forslaget ikke lagt opp til noen endringer av de gjeldende gebyrsatser.

Til toppen