Spørsmål nr. 15: Vegformål - prisen på førerkort

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 15: Vegformål – prisen på førerkort

I brev til departementet datert den 22. juni d.å. hadde Fremskrittspartiet spørsmål om prisen på førerkort vil øke. Det ble spurt om ”en beregning av statens egne kostnader som er knyttet til tjenestene for utstedelse av kjørekort”. Svaret fra Samferdselsdepartementet synes å ligge noe på siden av det direkte spørsmålet, jf. svar ved statssekretær Arnfinn Ellingsen datert 09.07.2004.

Kan departementet se på saken på nytt, og presisere nærmere med tall – og som da viser selvkost for utstedelse av førerkort?

Svar:

(02.11.04)

Tjenestetilbudet til publikum når det gjelder førerprøver og førerkortutstedelse er under revisjon og denne prosessen vil kunne påvirke Statens vegvesens kostnader knyttet til disse tjenestene. Som et ledd i dette revisjonsarbeidet gjøres det nye beregninger av Statens vegvesens kostnader tilknyttet de gebyrbelagte tjenestene. Samferdselsdepartementet har som det framgår av St.prp. nr. 1 (2004-2005) lovet å komme tilbake med en grundigere gjennomgang av gebyrnivået med den hensikt å fastsette mest mulig kostnadsriktige gebyrer i forbindelse med St.prp. nr. 1 (2005-2006).

I revidert nasjonalbudsjett for 2004 ble de fleste gebyrene på kap. 4320, post 02 Diverse gebyrer, økt fra 1. juli 2004. Foreløpige beregninger i Vegdirektoratet viser følgende bilde når det gjelder kostnadsdekning for gebyrer innen førerkort/føreropplæring:

  • For teoretisk førerprøve er gebyret høyere enn selvkost.
  • For praktisk førerprøve er gebyret om lag selvkost.
  • For utstedelse av førerkort og diverse førerrettbevis er gebyret høyere enn selvkost.
Til toppen