Spørsmål nr. 16: Vegformål - Bruk av norske og utenlandske entrepenørbedrifter

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 16: Vegformål – Bruk av norske og utenlandske entreprenørbedrifter

Hvor mye er det mulig ved bruk av både norske og utenlandske entreprenørbedrifter å øke henholdsvis investeringer og vedlikeholdet på veg innenfor kommende budsjettperiode 2005?

Svar:

(02.11.04)

Vedlikehold av veger

Statens vegvesen har ikke oversikt over de leveringsmulighetene entreprenørene har. Leverandører av produkter til vedlikehold av vegnettet spenner over flere bransjer fra maskin- og asfaltleverandører til elektrofirmaer og rene vareleveranser.

Statens vegvesen vurderer det som mulig å øke bevilgningen til vedlikehold med 1 600 mill. kr i 2005. Tabellen viser de områdene hvor det er mulig å sette inn ekstra ressurser.

Område

Mill. kr.

Tunnel

180

Drenering

220

Asfalt

850

Vegutstyr

80

Bruer og kaier

190

Uspesifisert/øvrig

80

Sum

1 600

Investeringer

Etter omorganiseringen av Statens vegvesen skal alle investerings- og vedlikeholdsarbeider konkurranseutsettes. Dette skal skje i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Fra bevilgning blir gitt og til den blir brukt vil det derfor gå noe tid. Videre er det på bakgrunn av plansituasjonen og den omstillingen som finner sted i Vegvesenets organisasjon, noe begrenset hvor stor rammeøkning som kan tas i mot på investeringssiden i 2005 dersom det ikke allerede er lagt til grunn oppstart. Vegdirektoratet regner med at det ikke vil være mulig å øke aktivitetsnivået på investeringssiden med mer enn om lag 250 mill. kr utover forslaget i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Til toppen