Spørsmål nr. 17: Jernbaneformål — Investeringsbudsjettet/inngåtte avtalerSpørsmål nr. 17: Jernbaneformål - Investeringsbudsjettet/ingåtte avtaler

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 17: Jernbaneformål – Investeringsbudsjettet/inngåtte avtaler

Hvor mye kan reduseres på investeringsbudsjettet til området jernbaneformål for budsjettåret 2005 uten å komme i konflikt med inngåtte avtaler?

Svar:

(02.11.04)

I investeringsporteføljen har Jernbaneverket inngått en rekke avtaler og bindinger knyttet til rådgivnings- og entreprenørkontrakter. Det er dessuten inngått husleiekontrakter og etablert prosjektorganisasjoner for igangsatte prosjekter som det er knyttet kostnader til. For igangsatte prosjekter er det små muligheter til å redusere avsatte bevilgninger uten å komme i konflikt med inngåtte kontrakter. Reduserte bevilgninger til igangsatte prosjekter vil forsinke framdriften av prosjektene i tillegg til at prosjektorganisasjoner må avvikles. Det er dessuten forventninger hos berørte kommuner og grunneiere at igangsatte prosjekter sluttføres og at nye prosjekter som har vært planlagt over lenger tid, skal komme i gang raskest mulig. Totalt vil dette også måtte bety kostnadsøkninger for berørte prosjekter. Jernbaneverket har anslått muligheten for å redusere foreslåtte investeringsbevilgninger med ca. 230 mill. kr uten at dette får kontraktsmessige konsekvenser.

Til toppen