Spørsmål nr. 20: Jernbaneformål - Kap. 4350 Jernbaneverket, post 1 Kjørevegsavgifta

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 20: Jernbaneformål – Kap. 4350 Jernbaneverket, post 1 Kjørevegsavgifta

Kva er provenytapet ved å ta bort kjørevegsavgifta frå 2005?

Svar:

(02.11.04)

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det på kap. 4350, post 01 Køyrevegsavgift inntektsført 42,8 mill. kr som utgjer provenytapet for 2005 dersom køyrevegsavgifta for godstrafikken på det norske jernbanenettet blir tatt vekk.

Til toppen