Spørsmål nr. 5: Vegformål - Kap. 1320 Statens vegvesen - Trafikksikkerhet/Midtrekkverk

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 5: Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – Trafikksikkerhet/Midtrekkverk

Det ønskes en oversikt over mulige prosjekter og tiltak for å øke satsingen på midtrekkverk på 2 og 3 felts veger fra 15 km til ca. 50 km eller investeringene fra ca. 75 mill. kroner til ca. 250 mill. kroner for 2005.

Svar:

(02.11.04)

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005), side 84, har Statens vegvesen anslått det som aktuelt å bygge midtrekkverk på om lag 80 km eksisterende to- og trefelts riksveger i perioden 2006-2009. De aktuelle prosjektene er allerede identifisert. Oversikten nedenfor viser hvilke av disse prosjektene som ut fra plansituasjonen bør kunne klargjøres for bygging i 2005. Rekkefølgen er basert på prosjektenes netto nytte i forhold til kostnaden. Videre planlegging kan avdekke problemer som gjør at noen av prosjektene likevel ikke kan bygges i 2005, eventuelt at kun deler av prosjektet kan ferdigstilles. Det er noe usikkerhet knyttet til kostnadsoverslagene for alle prosjektene i tabellen nedenfor.

Prosjekt

Km

Kostnad mill. kr

Rute 3 E6 Homla bru – Hommelvik bomstasjon, Sør-Trøndelag

1,3

2

Rute 12 E16 Skaret tunnel – Nes tunnel, Buskerud

1,6

5

Rute 12 E16 Rørvikbakkene, Buskerud

2,9

9

Rute 2 E6 Rudshøgda, Hedmark

4,0

29

Rute 3 E6 Ranheim bomstasjon – Væretunnelen, Sør-Trøndelag

3,6

11

Rute 3 E6 Gråmyra – vektstasjonen, Nord-Trøndelag

4,9

33

Rute 7 E18 Flykafeen – Aulerød, Vestfold

2,7

15

Rute 3 E6 Ronglan – Hotran, Nord-Trøndelag

5,6

40

Rute 7 E18 Langangen – Telemarksporten, Telemark

4,3

30

Rute 7 E18 Stoa – Rannekleiv, Aust-Agder

3,3

45

Rute 8 E39 Storenes – Tangval, Vest-Agder

3,1

38

Sum

37,3

257

Til toppen