Statsbudsjett 2004: Spørsmål 47: Avkastningskrav jernbanetransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 47: Avkastningskrav jernbanetransport

Det stilles i dag ulike krav om avkastning til henholdsvis gods- og persontransport på jernbane. - Hva er grunnen til dette?

Svar:

Generelt sett vil grunnlaget for å bruke ulike avkastningskrav for hhv. gods- og per­son­tran­sport på jernbane være begrunnet med at det er forskjellig risiko mht. fram­tidig avkastning knyttet til de ulike tran­sport­mar­kedene (lav risiko gir lav rente). Det er generelt sett lavere risiko ved persontransport med tog enn godstransport med tog, da godstransporten er mer følsom for konjunktursvingninger.

I forhold til NSB AS som bl.a. driver både persontransport, og godstransport gjennom datterselskapet CargoNet AS, er det fastsatt ett avkast­nings­krav som gjelder for hele konsernet NSB AS, inkludert avkastning fra datterselskapene, jf. St.meld. nr. 48 (2000-2001), s. 35.

I forhold til «avkastningskrav» for nyinvesteringer i infrastruktur (les: diskonteringsrente i nytte-/kostberegninger) gjøres det i utgangspunktet ingen forskjell mellom generelle til­tak i infra­strukturen eller tiltak som er særskilt innrettet mot hhv. gods- eller per­son­tran­sport. Det benyttes samme diskonteringsfaktor (7 pst.) i nytte-/kostberegningene. For tiltak som er rettet mot korte kollektivreiser kan det imidlertid benyttes en lavere dis­kon­terings­rente (min. 5 pst.). Dette er begrunnet med en høy andel arbeidsreiser som er mindre følsom for endringer i økonomien enn fritidsreiser og godstransport.

Til toppen