Statsbudsjettet 2004: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 30 Riksveginvesteringer, fylkesfordelt ramme

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 12: Kap. 1320 Statens vegvesen – post 30 Riksveginvesteringer, fylkesfordelt ramme

Hvordan vil Statens vegvesen prioritere en økning på 100 mill. kroner?

Ber om svar på hvilke fylker og konkrete prosjekter som vil bli prioritert i henhold til NTP.

Svar:

Vedlagt følger forslag til fylkesvis fordeling av en eventuell rammeøkning på 100 mill. kr, inkl. oversikt over prosjekter/tiltak som Vegvesenet mener bør prioriteres ved en slik rammeøkning.

Ved fordeling av rammeøkningen er det lagt vekt på oppfølgingsgraden for det enkelte fylke etter tre år av handlingsprogramperioden 2002-2005. Videre er det lagt vekt på å følge opp de planrammene som lå til grunn for utarbeidelsen av de fylkesvise budsjettforslagene for 2004. De fylkesvise forslagene er fulgt når det gjelder hvilke prosjekter/tiltak som forusettes prioritert innenfor en økt ramme. Der det er uklarhet om prioriteringene, forutsetter Samferdselsdepartementet at Statens vegvesen tar dette opp med fylkeskommunen ved eventuelle endringer av investeringsrammen.Vedlegg

Til toppen