Statsbudsjettet 2004: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 30 Riksveginvesteringer, fylkesfordelt ramme

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 12: Kap. 1320 Statens vegvesen – post 30 Riksveginvesteringer, fylkesfordelt ramme

Hvordan vil Statens vegvesen prioritere en økning på 100 mill. kroner?

Ber om svar på hvilke fylker og konkrete prosjekter som vil bli prioritert i henhold til NTP.

Svar:

Vedlagt følger forslag til fylkesvis fordeling av en eventuell rammeøkning på 100 mill. kr, inkl. oversikt over prosjekter/tiltak som Vegvesenet mener bør prioriteres ved en slik rammeøkning.

Ved fordeling av rammeøkningen er det lagt vekt på oppfølgingsgraden for det enkelte fylke etter tre år av handlingsprogramperioden 2002-2005. Videre er det lagt vekt på å følge opp de planrammene som lå til grunn for utarbeidelsen av de fylkesvise budsjettforslagene for 2004. De fylkesvise forslagene er fulgt når det gjelder hvilke prosjekter/tiltak som forusettes prioritert innenfor en økt ramme. Der det er uklarhet om prioriteringene, forutsetter Samferdselsdepartementet at Statens vegvesen tar dette opp med fylkeskommunen ved eventuelle endringer av investeringsrammen.Vedlegg