Statsbudsjettet 2004: Kap. 1321 Mesta AS - post 71 Tilskudd til restrukturering

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 53: Kap. 1321 Mesta AS – post 71 Tilskudd til restrukturering

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og AP blir kap. 1321 Mesta AS post 71 kuttet med 85 mill. kroner. I departementets svar nr. 17 til komiteen, om konsekvensene av å kutte 100 mill. kroner, fremgår det at departementet sterkt vil fraråde å kutte 100 mill. kroner, og at dette kan gå utover selskapets konkurranseevne. Videre skriver departementet at det å kutte i denne posten vil gi et dårlig signal om lite forutsigbarhet og langsiktig eierskapspolitikk fra staten som eier.

i) Hvilke konsekvenser får det for gjennomføringen av restruktureringstiltakene i Mesta at budsjettposten blir kuttet med 85 mill. kroner?

ii) Kan departementet gi en oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2004 og kostnadene ved disse?

Svar:

Ad pkt. i):

Finansdepartementet har i brev av 16.11.2003 til Sosialistisk Venstreparti påpekt at de samlede restruktureringsforpliktelsene i perioden 2003-3005 ligger fast, jf. også Budsjett-innst. S. I (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet for 2004 og forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for 2004. Kuttet på 85 mill. kr innebærer således ingen endring i det samlede tilskuddet, men en forskyvning i tid. Med denne forutsetningen lagt til grunn anser departementet at restruktureringstiltak i 2004 i hovedsak vil kunne gjennomføres som planlagt.

Ad pkt. ii):

Nedenstående tabell viser hvilke restruktureringsforpliktelser selskapet pådrar seg gjennom tiltak i 2004.

Tidligpensjon

485 mill. kr

Særaldersgrense/Avtalefestet pensjon

45 mill. kr

Merkostnad Statens pensjonskasse

80 mill. kr

Diverse kostnader

50 mill. kr

Sum

660 mill. kr

Til toppen