Statsbudsjettet 2004: Momsreformen innen kollektivtransport - Fylkesvegferjesamband

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 45: Momsreformen innen kollektivtransport – Fylkesvegferjesamband

Vil reformen også omfatte fylkesvegferjesamband, og dersom ikke, hva er begrunnelsen?

Svar:

Regjeringens forslag om å innføre 6 pst. merverdiavgift for persontransporttjenester inkluderer fylkesvegfergesamband.

På samme måte som for riksvegfergesamband blir også null-satsen for ferging av kjøretøy endret til 6 pst. Personbillettinntektene vil også ilegges 6 pst. merverdiavgift. Dette vil isolert sett gi en merbelastning. Men selskapet vil samtidig få økte fradrag for inngående merverdiavgift som følge av at persontransporttjenester inkluderes i momssystemet. Totalt sett vil fylkesvegfergesambandene samlet sett komme ut om lag som i dag.

Til toppen