Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 1: Kap. 1350 Jernbaneverket - post 30 Investeringer

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 1: Kap. 1350 Jernbaneverket – post 30 Investeringer

Hvis bevilgningen over kap. 1350 post 30 Investeringer i linjen til Jernbaneverket hadde vært 550 mill. kroner høyere, hvordan ville Jernbaneverket ha disponert midlene?

Svar:

Ved en ev. økning av bevilgningsrammen til Jernbaneverket i 2004 prioriterer Jernbaneverket vedlikeholdstiltak framfor igangsetting av nye investeringstiltak.

Jernbaneverkets prioritering av en økning av kap. 1350 post 30 Investeringer i linjen med 550 mill. kr i 2004 framkommer av tabellen under. Nedenfor er det gitt utfyllende merknader til de enkelte prosjektene/områdene. Noen av prosjektene er av betydelig størrelse, og vil derfor føre til økte bindinger på senere års budsjetter for å fullføre prosjektene.

Beløp i mill. kr

Planlagte investeringstiltak

Kostnads­overslag

Påløpt t.o.m.

2003

Forslag 2004

Mulig økning av forbruk i 2004

Behov 2005 **)

Rest-behov etter 2005

GSM-R, fase 2

799

0

0

200

550

50

Lysaker stasjon

672

54

10

35

100

473

Dobbeltspor Lysaker-Sandvika

1 755

-

0

10

40

1 705

Dobbeltspor Sandnes-Stavanger

1 090

20

0

75

100

895

Ganddal godsterminal

490

***)

0

20

80

390

Fjernstyring av Nordlandsbanen, forsering *)

125

60

8

40

30

0

Lieråsen tunnel

196

150

18

16

12

0

Stasjons- og knutepunktstiltak

-

-

16

40

80

0

Kryssingsspor

-

-

93

50

100

0

Sikkerhetstiltak (behov 2005 er ikke beregnet)

93

64

0

0

Sum

238

550

1 092

3 513

Note:

*) «Fjernstyring av Nordlandsbanen» inngår i programområdet for sikkerhet.

**) «Behov 2005» Angir bevilgningsbehovet i 2005 for å kunne holde optimal framdrift i prosjektene.

***) Planlegging av Ganddal godsterminal har vært samkjørt med planlegging av dobbeltspor Sandnes-Stavanger.

GSM-R Fase 2:

Regjeringen har i sitt budsjettforslag for 2004 lagt opp til å fullføre fase 1 av GSM-R-prosjektet før oppstart av fase 2. En økning på 200 mill. kr i 2004 innebærer at planlegging og utbygging av fase 2 framskyndes. I beløpet inngår 67 mill. kr til planlegging, mens 133 mill. kr går til utbygging.

Lysaker stasjon:

Jernbaneverket prioriterer en økning til Lysaker stasjon på 35 mill. kr i forhold til forslag til bevilgning i 2004. Dette vil kunne gå til plan­legging og grunnerverv, samt etab­ler­ing av muligheter for å snu tog som har endestasjon på Lysaker.

Dobbeltspor Lysaker – Sandvika:

En ekstrabevilgning til nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika kan brukes til å starte detaljplan og regulerings­planarbeidet i løpet av 2004.

Dobbeltspor Sandnes – Stavanger:

Jernbaneverket foreslår 75 mill. kr til dette tiltaket. Dette vil gjøre det mulig å fullføre arbeidet med detaljplan/reguleringsplan. Ved en bevilgning på 75 mill. kr vil Jernbaneverket også vurdere byggestart på enkelte deler av pro­sjektet i 2004. Det presiseres at pro­sjek­tet Dobbeltspor Sandnes-Stavanger skal kvalitetssikres iht. opplegget for kvalitetssikring av store statlig investeringsprosjekter før prosjektet tas opp til bevilgning.

Fjernstyring på Nordlandsbanen:

Jernbaneverket anslår at det kan brukes ytterligere 40 mill. kr til forsering av dette tiltaket i 2004. Kostnadsoverslaget for prosjektet gjelder banestrekningen Grong-Mosjøen hvor utbygging pågår. Mulig økning i 2004 inkluderer midler til videre plan­legg­ing av fjernstyring nord for Mosjøen med om lag 13 mill. kr. Kostnadsanslag for strekningen Mosjøen-Bodø kan presenteres når dette planleggingsarbeidet er ferdig.

Stasjons- og knutepunktstiltak:

Jernbaneverket kan forsere stasjons- og knutepunktstiltak med 40 mill. kr i 2004. Dette omfatter blant annet stasjonsopprustingen innenfor Oslopakke 2, herunder Haugenstua og Strømmen stasjon. Det kan også være aktuelt med stasjonstiltak på Bergensbanen og Trønderbanen. I tillegg kan det brukes ytterligere midler på oppussing av Kongsberg stasjon.

Kryssingsspor:

Følgende kryssingssportiltak kan forseres i 2004:

Roven kryssingsspor på Kongsvingerbanen. Kryssingssporet er et prioritert kapasitetstiltak. Kryssingssporet kan forseres med 15-25 mill. kr i 2004.

Eiterstraum (Nordlandsbanen), Molykkja (Dovrebanen) og Kvarehei (Sørlandsbanen) kryssingsspor. Dette er prioriterte kapasitetstiltak i henhold til Jernbaneverkets Handlings­pro­gram­ for 2002-2005. Byggestart på disse prosjektene kan skje i løpet av 2004 med en ekstrabevilgning på 25-30 mill. kr.

Sikkerhetstiltak:

Oppfølging av rassikringsprosjekter, tunnelsikring, sikringsanlegg og sanering av planoverganger tilsvarende 64 mill. kr kan forseres i 2004.

Til toppen