Statsbudsjettet 2004 - Spørsmål 13: Kap. 1320 Statens vegvesen - post 30 Riksveginvesteringer

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 13: Kap. 1320 Statens vegvesen – post 30 Riksveginvesteringer

Statens vegvesen anbefaler ikke oppstart av rv 808 Finneidfjord – Hemnes i 2004 slik Nordland fylkeskommune har prioritert. Begrunnelsen er store bindinger i budsjettet.

- Hvilke konkrete bindinger er det som ligger til grunn for forslaget?

Svar:

Innenfor fylkesfordelt ramme til Nordland medfører prosjektene rv 76 Tosenvegen, rv 813 Beiarfjellet, rv 828 Flostad – Søvik og fv 751 Beisfjordvegen bindinger på om lag 50 mill. kr pr. 01.01.2005. Dersom prosjektet rv 808 Finneidfjord – Hemnesberget startes opp i 2004 med en bevilgning på 9 mill. kr som foreslått av fylkeskommunen, vil bindingene øke til i størrelsesorden 180 mill. kr. I tillegg kommer oppfølging av handlingsprogrammet når det gjelder mindre investeringstiltak, særlig trafikksikkerhetstiltak. Med en videreføring av dagens rammenivå vil dette innebære at det ikke vil være mulig å oppnå rasjonell anleggsdrift for prosjektet rv 808 Finneidfjord – Hemnesberget i 2005.

Til toppen