Statsbudsjettet 2004 - Spørsmål 17: Kap. 1321 Mesta AS - post 71 Tilskudd til restrukturering

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 17: Kap. 1321 Mesta AS – post 71 Tilskudd til restrukturering

Hvilke konkrete restruktureringstiltak er det Mesta AS skal bruke 441,5 mill. kroner til, og hva vil konsekvensene av å kutte denne posten med 100 mill. kroner være?

Svar:

Samferdselsdepartementet har lagt til rette for at selskapet får mulighet til å benytte ulike ordninger for at Mesta skal kunne tilpasse bemanningen til en ny markedssituasjon. Stortinget har gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003) gitt tilslutning til disse ordningene, og sluttet seg til et samlet tilskudd til restrukturering på 1468 mill. kr (neddiskontert). Tilskudd til restrukturering er iht. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 forutsatt bevilget i 2003, 2004 og 2005. Restruktureringsmidlene vil bli brukt til følgende tiltak:

  • Utgifter knyttet til tidligpensjonering
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse (merutgift)
  • Særaldersgrense
  • Flyttekostnader, pendling og bibehold av lønn, sanering av maskiner

Ved etableringen av Mesta påpekte departementet at det vil være opp til selskapets styre å benytte de personalpolitiske virkemidler som er mest hensiktsmessige for selskapet. Omstillingsprosessen og nødvendig restrukturering må skje i selskapets regi. Som eier av selskapet forutsetter departementet at Mesta disponerer restruktureringsmidlene på en måte som er mest hensiktsmessig for selskapet.

Mesta har våren 2003 gått ut med tilbud om ulike typer kompensasjon for frivillig avgang til ansatte over 45 år, for å tilpasse bemanningsnivået til behovet. Ordningene består av ulike typer sluttpakker og tidligpensjonering, evt. i kombinasjon med permisjon. En del av restruktureringsmidlene i 2004 vil gå til å dekke kostnader ved disse ordningene.

Konsekvensene av å redusere tilskuddet til restrukturering i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1 (2003-2004) kan være alvorlige. Selskapet vil kunne få problemer med å tilpasse seg de nye markedsforholdene, dersom forutsetningene ikke følges opp av staten som eier. Markedet som Mesta opererer i, er preget av konkurranse om oppdragene, og det er generelt sett små fortjenestemarginer i bransjen. Dette krever en trimmet organisasjon, noe Mesta er i ferd med å få til gjennom sine restruktureringstiltak. Dersom Mesta ikke gis tilstrekkelig mulighet til å gjennomføre restruktureringen, vil selskapets konkurranseevne i markedet bli svekket. Dette vil i så fall redusere selskapets verdi, og dermed verdien av statens eiendeler. Det vil også gi et dårlig signal om lite forutsigbarhet og langsiktig eierskapspolitikk fra staten som eier, jf. at Stortinget høsten 2002 vedtok et samlet tilskudd på 1 468 mill. kr bevilget over tre år. Departementet vil derfor sterkt fraråde et kutt i restruktureringsmidlene på 100 mill. kr i 2004.

Til toppen