Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 20 Kap. 1351 Persontransport med tog

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 20: Kap. 1351 Persontransport med tog

Det vurderes å innføre punktlighet som et insentiv i kjøpsavtalen med NSB. Forsinkelser oppstår ofte på grunn av feil på jernbanelinja som ikke er NSBs, men Jernbaneverkets ansvar.

i) Har departementet gode erfaringer fra andre land å vise til med dette forslaget?

ii) Hvordan er ansvarsfordelingen mellom NSB og Jernbaneverket tenkt praktisert?

iii) Hvordan vurderes forslaget i forhold til sikkerhet?

Svar:

Ad i) Samferdselsdepartementet er i ferd med å innføre resultatavhengige tilskudd, eller såkalte kvalitetskontrakter, som en del av avtalen om statlig kjøp av togtjenester. Innføring av kvalitetskontrakter vil skje gradvis og starter med intercitystrekningene i 2003.

Samferdselsdepartementet ønsker å inkludere punktlighetsavhengig bonus/bot i kvalitetskontraktene fordi punktlighet er av stor betydning for om de reisende velger tog som transportmiddel. Danmark, Sverige, Storbritannia, Nederland og Australia er land som allerede har innført punktlighetsavhengig bonus/bot i sine kjøpskontrakter.

Ad ii) Ved eventuell innføring av punktlighetsavhengig bonus/bot legger Samferdselsdepartementet opp til at NSB kun skal kunne straffes for punktlighetssvikt som selskapet selv er ansvarlig for. Jernbaneverket foretar punktlighetsregistreringer på de enkelte banestrekninger og fører også register over årsaker til punktlighetssvikt. Disse registreringene vil danne grunnlag for beregning av punktlighetsavhengig bonus/bot til NSB.

Ad iii) I kvalitetskontrakten for intercitystrekningene i 2003 er punktlighet ikke inkludert. Bakgrunnen er vurderinger fra Statens jernbanetilsyn i forhold til konsekvenser for sikkerheten.

Samferdselsdepartementet ser fortsatt punktlighet som en viktig kvalitetsindikator som bør inngå i kvalitetskontrakten av hensyn til de reisende, men det må gjøres på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med sikkerheten. Samferdselsdepartementet legger derfor opp til en videre avklaringsprosess i forhold til Statens jernbanetilsyn med sikte på å inkludere punktlighet i kvalitetskontrakten for intercitystrekningene i 2004 på en måte som er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Til toppen