Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 25: Kap. 1350 Jernbaneverket - Jærbanen og godsterminal på Ganddal

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 25: Kap. 1350 Jernbaneverket – Jærbanen og godsterminal på Ganddal

Statsråden kom i fjor høst med positive betraktninger om Jærbanen og godsterminal på Ganddal som et OPS-prosjekt. Nå uttrykkes det i proposisjonen tvil om at dette er en god organisering av utbyggingen.

i) Hva er realiteten i dette, og har Regjeringen nå gått bort fra dette som alternativ?

ii) Når bevilgningene til jernbane ligger 1,5 mrd. kroner etter planene i NTP, når er det realistisk at det blir ordinære bevilgninger til godsterminalen og Jærbanen?

Svar:

Ad i)

Samferdselsministeren er positiv til å vurdere om OPS kan være en hensiktsmessig organisering av utbygging og drift av jernbaneprosjekter, herunder Ganddal godsterminal og dobbeltspor Sandnes-Stavanger.

Dersom OPS skal tas i bruk på store jern­bane­pro­sjek­ter, må det kunne dokumenteres at dette totalt sett vil gi en mer effektiv utbygging og drift av prosjektet, sammenliknet med at staten bygger og driver prosjektet på tradisjonelt vis. God nok dokumentasjon på dette foreligger ikke til nå. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken i forbindelse med Nasjonal transportplan 2006-2015.

Ad ii)

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prioriteringen av Ganddal godsterminal og dobbeltspor Sandnes-Stavanger i de årlige budsjetter og i forbindelse med Nasjonal transportplan 2006-2015. Når det gjelder bevilgningsnivået til jernbane foreslår Regjeringen å øke dette med hele 40 pst. i 2004-budsjettet, til et nivå som ligger om lag på høyde med det årlige nivået som ligger til grunn for Nasjonal transportplan 2002-2011.

Til toppen