Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 29: Kap. Statens vegvesen - E18 Brokelandsheia - Vinterkjær

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 29: Kap. Statens vegvesen – E18 Brokelandsheia – Vinterkjær

Det vises til tidligere behandling av prosjektet E18 Brokelandsheia – Vinterkjær. Her er det planlagt 9 km trefelts veg og 3,5 km tofelt veg.

1) Hva vil merkostnadene være ved å bygge disse 12,5 km som smal firefelts veg?

2) Blir det lagt til rette for at denne og andre strekninger som er blitt eller er

planlagt bygget som trefelts veg kan omgjøres til firefelts veg på et senere tidspunkt?

Svar:

  1. Prosjektet E18 Brokelandsheia – Vinterkjær nærmer seg fullføring. Anlegget er planlagt åpnet for trafikk i november 2004. Det er allerede inngått kontrakter for det alt vesentlige av utbyggingen.
    Strekningen er regulert for utbygging til to- og trefelts veg. Dersom den skal bygges som firefelts veg, må det utarbeides ny reguleringsplan, og det må foretas nytt grunnerverv. Videre må det utarbeides nytt konkurransegrunnlag, og arbeidene må lyses ut på anbud. Det må påregnes at ekstra byggetid i seg selv vil utgjøre om lag ett og et halvt år. Dersom anleggsarbeidene stanses ved årsskiftet 2003/2004 og prosjektet endres til firefelts veg med 20 meters bredde, anslår Statens vegvesen at merkostnadene vil være i størrelsesorden 150–200 mill. kr. Det er knyttet stor usikkerhet til merkostnadene.
  1. Nye vegprosjekter dimensjoneres med basis i forventet årsdøgntrafikk i prognoseåret, dvs. 20 år etter at anlegget er åpnet. Strekningen Brokelandsheia – Vinterkjær vil ha en årsdøgntrafikk på om lag 5 000 kjøretøy i åpningsåret. Forventet trafikk i prognoseåret vil ligge godt under grensen for bygging av firefelts veg, som er 10 000 kjøretøy. Statens vegvesen vurderer to- og trefelts veg med rekkverk mellom kjøreretningene som en god løsning for stamveger med denne trafikkmengden. Det er ikke gjort investeringer for å legge til rette for firefelts veg på strekningen Brokelandsheia – Vinterkjær i framtiden.

    Hvis det er aktuelt å legge til rette for en trasé som bygges som to- eller trefelts veg for senere utbygging til firefelt, vil dette bli vurdert av Statens vegvesen i forbindelse med planleggingen av prosjektet.
Til toppen