Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 31: Kap. 1320 Statens vegvesen - E18 Mosseveien

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 31: Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 Mosseveien

I budsjettinnstillingen for 2003 bad et flertall om vurdering av utvidelse av Mosseveien som et 100 pst. privatfinansiert bompengeprosjekt.

- Hva er status i saken?

Svar:

Samferdselsdepartementet viser til St.prp. nr. 67 (2002-2003), side 13-14, der det ble redegjort for arbeidet med planlegging og finansiering av utbygging av E18 Mosseveien i tunnel.

Som redegjort for i denne proposisjonen, må en eventuell utbygging av Mosseveien i privat regi som OPS-prosjekt, helt eller delvis bli dekket ved bompenger. Det pågår et utredningsarbeid om trafikantbetaling i Oslo etter 2007, når nåværende bompengeordning utgår. I samarbeid mellom Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune blir det utredet prinsipper og alternative former for trafikantbetaling.

Som også omtalt i denne proposisjonen, har Samferdselsdepartementet bedt Vegdirektoratet starte et arbeid med videre utredning og planlegging av grunnlag og premisser for en konkret løsning for Mosseveien. Dette arbeidet er startet opp.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med nærmere omtale av prosjektet i Nasjonal transportplan 2006-2015 som legges fram i vårsesjonen 2004.

Til toppen